KRNOV | Na podzim se uskuteční volby do zastupitelstev krajů. Konat se budou v pátek 2. a v sobotu 3. října. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého bydliště, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Foto: ilustrační STA Bruntálsko

Pro občany Krnova voličské průkazy vydává odbor správní, oddělení matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel, v kanceláři č. 313, umístěné ve třetím podlaží budovy radnice na adrese Hlavní náměstí 1.

Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář. Stačí uvést jméno a příjmení voliče, datum narození, adresu trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského průkazu. Žádost je třeba podat do 25. září. A to buď písemně s úředně ověřeným podpisem voliče, jehož ověření je osvobozeno od správního poplatku, nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

Zdroj: MěÚ Krnov