ČR | Volební místnosti se otevřou 8. října 2021 ve 14 hodin. Voliči v nich rozhodnou o novém složení dvousetčlenné dolní komory Parlamentu ČR. Dnes se volební místnosti uzavřou ve 22 hodin, v sobotu je pak možné odvolit od 8 do 14 hodin. Letošní hlasování je však specifické, kvůli pandemii koronaviru ho provázejí protiepidemická opatření.

Foto: ilustrační STA

Ve volebních místnostech, stejně jako ve všech ostatních uzavřených veřejných prostorech, je povinnost komise i voliče mít zakrytá ústa a nos a dodržovat minimálně dvoumetrové rozestupy.

Voličem je každý občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let a jemuž nebyl soudně omezen výkon volebního práva v rámci řízení o omezení svéprávnosti. Volit mohou na základě speciálního zákona i osoby, kterým byla nařízena izolace či karanténa, a to buď na vyhrazených drive-in volebních místech, v uzavřeném pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřeno, nebo do přenosné volební schránky přivezené speciální volební komisí, kterou je možné si do čtvrtka 7. října objednat na místně příslušném krajském úřadě. Termín voleb pro osoby v karanténě formou drive-in je 6. října, v pobytových zařízeních 7. a 8. října. Do zvláštní přenosné schránky je možné hlasovat 8. a 9. října 2021.

Ve volební místnosti je volič povinen prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky, a to platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Od okrskové volební komise poté obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, případně na vyžádání i sadu hlasovacích lístků. Výkon volebního práva je možný pouze osobně, volit v zastoupení není ze zákona přípustné.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se volič odebere za plentu do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, kde vloží jím vybraný jeden hlasovací lístek do obálky. Zároveň může využít svého práva udělit až čtyři preferenční hlasy vybraným kandidátům, a to zakroužkováním pořadového čísla před jejich jménem. Poté před zraky okrskové volební komise vhodí obálku do volební schránky. Pokud volič ze zdravotních důvodů není schopen volební úkon sám zvládnout, může mu v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků i s vhazováním do volební schránky pomoci jiný volič. Nesmí jím však být člen okrskové volební komise.

Poslanecká sněmovna je jednou z komor Parlamentu České republiky, která spolu se Senátem vykonává moc zákonodárnou. Skládá se z 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu 4 let. Volby do Poslanecké sněmovny se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad poměrného zastoupení.

Konají se ve 14 volebních krajích na území České republiky (ve stálých volebních okrscích) a i v zahraničí (ve zvláštních volebních okrscích při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky; výsledky ze zvláštních volebních okrsků jsou podřazeny pod volební kraj určený před každými volbami losem Státní volební komisí).