ČR | Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat v pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 08:00 hodin do 14:00.

Foto: ilustrační STA Bruntálsko

Kdo může volit?

Voličem je občan ČR, který alespoň 8. června 2024 dosáhne věku 18 let. Volič může hlasovat, pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz a nemá omezenou  svobodu z důvodu ochrany zdraví nebo svéprávnost k výkonu volebního práva.

Seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vede obecní úřad postupem daným zákonem -nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (tj. do 28. dubna 2024) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Znamená to, že do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu automaticky zapsán každý občan ČR, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt. Každý si může ověřit na obecním úřadě, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů pro všechny druhy voleb na území České republiky, nebo po 28. dubnu 2024, zda je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Až do 8. května je možno požádat o opravu chyby nebo doplnění seznamu obecní úřad, a pokud ten nevyhoví, lze se podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, domáhat rozhodnutí soudu.

​Jak postupovat, pokud budu v době voleb v nemocnici nebo jiném zařízení?

Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále nejpozději 20 dnů přede dnem voleb (18. května 2024) zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody, kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení. O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět. Není-li pobyt v zařízení ve dny voleb zřejmý, je vhodnější, aby si volič požádal o voličský průkaz.

Co dělat, pokud se krátce před volbami přestěhuji?

Pokud volič změní obec trvalého pobytu v rámci území České republiky po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. po 28. dubnu 2024, bude na obecním úřadě v místě předchozího bydliště automaticky vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Aby volič mohl ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat v místě nového trvalého pobytu, je třeba, aby u obecního úřadu v místě předchozího trvalého pobytu požádal o potvrzení o vyškrtnutí, které pak předloží obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 5. června 2024 nebo ve dny voleb okrskové volební komisi ve volební místnosti v místě nového bydliště. Zároveň musí volič prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (občanským průkazem s odděleným rohem a potvrzením o změně místa trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji). Volič, který se přestěhuje v rámci území ČR před 28. dubnem 2024, nemusí činit žádný úkon, stejně tak volič, který se přestěhuje v rámci téže obce, městské části nebo městského obvodu.

Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení pak volič předloží obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 5. června 2024 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti příslušné podle místa trvalého pobytu.
Kde mám hlasovat?

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu. Je-li v obci více volebních okrsků, hlasuje volič v té volební místnosti, kam podle místa svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději do 23. května 2024 způsobem v místě obvyklým (většinou na úřední desce obce), které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a uvede adresy volebních místností. Zkontrolujte si prosím včas, kde se nachází Vaše volební místnost – například v Rýmařově se letos mění hned dvě sídla volebních komisí.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Okrsková volební komise pak vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Pokud volič nemůže hlasovat ve svém volebním okrsku, může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, musí však ve volební místnosti kromě prokázání své totožnosti a občanství odevzdat okrskové volební komisi voličský průkaz.

Jak získat voličský průkaz?

Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to

  • osobně nejpozději  června 2024 do 16:00 nebo
  • písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu nejpozději 31. května 2024 v 16:00. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý e-mail).

Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 23. května 2024, a to buď voliči osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Jak mám hlasovat?

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu trvalého pobytu nejpozději 4. června 2024. Hlasovací lístky si je možné vyžádat i ve volební místnosti. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi. Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní – to samozřejmě neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo ze seznamu voličů v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku.
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce hlasovat. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit preferenční hlas tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu hlasu. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Poté volič tento hlasovací lístek vloží do úřední obálky. Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků – pak by byl jeho hlas neplatný.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Zdroj: MěÚ Rýmařov