ČR | Před zahajováním nových staveb provádí Ředitelství silnic a dálnic ČR na vytipovaných lokalitách pyrotechnické průzkumy. Odborníci s detektory předcházeli bagry například na Pražském okruhu, u Opavy nebo poblíž Olomouce. Pyrotechnici každoročně nachodí tisíce kilometrů, pěšky překonávají plochy několika stovek fotbalových hřišť, jen aby zmapovali budoucí trasy silnic či dálnic a vyloučili riziko nebezpečí.

Pyrotechnický průzkum není pouze o milionech kroků, proces se skládá z několika navazujících fází:

1) Zpracování technologického postupu při vyhledávání a manipulaci s nevybuchlou municí a výbušninami před následným schválením příslušným útvarem policie.

2) Geodetické vytyčení obvodu stavby (plocha záborů dočasných i trvalých). Tento postup je náročný na logistiku, aby se mezi sklizní a setím plodin na polích stihlo změřit vše včetně následného ověření. Zemědělci vytyčené kolíky (někdy) likvidují, ale nastávají také vhodnější situace dotazování, zda je možné orat či sít.

3) Měřící skupina prozkoumá vytyčenou plochu pomocí magnetometru. Získaná terénní data následně podléhají zpracování do formátu map vertikálního gradientu magnetického pole země. Tyto mapy obdrží skupina pyrotechniků pro následné ověření.

4) Skupina pyrotechnického ověření pomocí magnetometru a ručních detektorů identifikuje přesnou pozici zdroje detekovaného signálu a ověří jej ručně kopanou sondou. V průběhu provádění výkopu se pravidelně střídají operace kopání a měření. Odkrytý předmět je následně identifikován. Munice se předává policii proti zápisu do knihy nálezů. V případně, že rozsah výkopu přesahuje parametry ručně kopané sondy, je místo označeno a následně se prozkoumá pomocí bagru za přítomnosti pyrotechnika.

5) Občas se na ověřovaných místech provádí doplňková metalodetekce pomocí ručních detektorů kovů (pro odstranění všech detekovaných předmětů).

6) Posledním krokem je zpracování a interpretace naměřených hodnot z pyrotechnického průzkumu.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR