KRNOV | Ředitelství silnic a dálnic ČR již vysoutěžilo zakázku na realizaci stavebních prací za účelem zpracování podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „I/45 Krnov – hraniční přechod“. Jde o přeložku komunikace v Petrovické ulici.

Foto: Ředitelství silnic a dálnic

Cílem průzkumu je inženýrskogeologické a hydrogeologické posouzení trasy s geotechnickou interpretací, posouzení technické realizovatelnosti pozemní komunikace, včetně posouzení staveniště mostního objektu. Výsledky průzkumu budou podkladem pro zpracování dokumentace pro stavební povolení.

Zdroj: MěÚ Krnov

Foto: Ředitelství silnic a dálnic