MSK | Kolem zátop vodárenských nádrží Kružberk, Šance a Morávka jsou stanovena ochranná pásma I. a II. stupně a vodohospodáři z Povodí Odry jako správci těchto nádrží pečují o kvalitu vody, monitorují ji a kontrolují činnosti v těchto pásmech za účelem udržení a dosažení dobrého stavu vod, určených pro zásobení obyvatel pitnou vodou.

Foto: Povodí Odry

Je třeba si uvědomit, že díky našim předkům, kteří vybudovali vodní zdroje, současné údolní nádrže spolupracující ve vodohospodářské soustavě, má náš region zajištěnu vodu s vysokou mírou zabezpečenosti její dodávky blížící se 100% s velmi dobrou kvalitou. 

„Apelujeme na dodržování pravidel v ochranných pásmech v okolí zdrojů pitné vody, Šance, Morávka a Kružberk, kde není povolen vstup pro veřejnost mimo oprávněné osoby, rekreace včetně koupání a rybaření,“ upozornil generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč.

Vodní nádrž Slezská Harta, která je nádrží s vodárenským využitím a prakticky plní funkci předzdrže Kružberka, je v režimu ochranného pásma II. stupně, kde se zejména zakazuje vjezd a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů, stanování, táboření a bivakování mimo místa k tomu určená, rozdělávání ohňů, plavba plavidel se spalovacím motorem po zátopě vodního díla, ukládání odpadů a umísťování staveb včetně mobilních obytných zařízení a omezuje se pobyt „u vody – v ochranném pásmu“ jen na denní dobu lovu.  

„Je až zarážející chování některých návštěvníků na pozemcích kolem zátopy prakticky všech vodních nádrží. Není dodržován zákaz vjíždění motorovými vozidly k hladině, zákaz stanování, rozdělávání ohňů a poškozování zasakovacích pásů získáváním dříví do ohnišť, zákaz ukládání odpadů až po koupání v rezervoáru na pitnou vodu,“ uvedl vedoucí provozního odboru Povodí Odry Tomáš Skokan.

Území povodí Odry je přirozeně chudé na podzemní zdroje vody a z 85 % se surová voda pro výrobu vody pitné získává z povrchových zdrojů, z vodárenských nádrží Šance na řece Ostravici, Morávka na řece Morávce a Kružberk na řece Moravici. Vodárenská nádrž Kružberk spolu s úpravnou vody v Podhradí je nejvýznamnějším zdrojem vody pro obyvatele Moravskoslezského kraje a spolu s dalšími jmenovanými nádržemi zajišťuje zásobení vodou více jak 1 milionu obyvatel. Pro výrobu pitné vody jsou důležité faktory jak její dostatečné množství, tak její kvalita a s ní spojená preventivní ochrana před jejím možným znečištěním a znehodnocením. 

Važme si vodního blahobytu, který nám vodárenské nádrže poskytují, a dodržujme zavedená pravidla. Veřejný zájem na ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti těchto vodních zdrojů je v tomto případě nadřazen nad individuálními potřebami a krátkodobými volnočasovými aktivitami. 

Zdroj: Povodí Odry

 

top