MSK | Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj informuje poplatníky silniční daně, že zálohy na tuto daň byly novelou zákona o dani silniční od 01.01.2022 zrušeny.

Foto: ilustrační – STA Bruntálsko

Ne všichni poplatníci tuto změnu zaregistrovali a na Finančním úřadě pro Moravskoslezský kraj proto i v důsledku záloh zaplacených v roce 2022 nebývale rostou přeplatky na dani. Finanční úřad nemůže přeplatky vracet na základě vlastní iniciativy, musí obdržet řádně podanou žádost o vrácení přeplatku. Pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, stává se přeplatek po 6 letech od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a poplatníkovi nárok na jeho vrácení zaniká.

Finanční úřad již od počátku srpna rozesílá poplatníkům upozornění na možnou existenci vratitelného přeplatku na silniční dani dosud bylo poplatníkům napříč Moravskoslezským krajem rozesláno 23 000 SMS zpráv, zareagovalo však pouze 2 500 subjektů (fyzických i právnických osob), kterým bylo finančním úřadem vráceno  více než 7 milionů korun.

Finanční úřad současným i bývalým poplatníkům daně silniční doporučuje, aby si co nejdříve  na finančním úřadě ověřili existenci vratitelného přeplatku a požádali o jeho převedení na  jinou daň, nebo o jeho vrácení.

Potřebné informace  lze získat  na územních pracovištích finančního úřadu, například na Úřadu práce v Bruntále, tel.: 554 792 111, e-mail: podatelna3205@fs.mfcr.cz. Zaměstnanci finančního úřadu jsou  připraveni rychle a věcně reagovat na dotazy a pomoci poplatníkům s podáním žádosti.   Informaci o existenci přeplatku však je možné zjistit také přihlášením se do Online finančního úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky.

Žádost o vrácení přeplatku lze jednoduše vytvořit ve webové aplikaci Finanční správy.

Žádost je možné podat  v listinné podobě (osobně na všech podatelnách úřadu  nebo doručením poštovní přepravou) i ústně do protokolu. Elektronicky lze podání odeslat  datovou zprávou:

  • podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  • s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
  • prostřednictvím daňové informační schránky.

Na vyřízení žádosti má finanční úřad stanovenou lhůtu 30 dní.

Zdroj: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj