OSOBLAŽSKO | MAS Rozvoj Krnovska vyhlásila výzvy v Operačním programu Životní prostředí. Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu do 6. ledna 2020.

Foto: Pixabay

OPŽP I. Protierozní opatření, alokace na výzvu je 5 milionů korun. „Oprávnění žadatelé mohou podávat žádosti o podporu projektů vedoucích k zamezení vodní a větrné erozi. V rámci opatření proti vodní erozi lze zakládat travní pásy, průlehy, budovat hrázky a svodné příkopy, zakládat meze remízky apod. Proti větrné erozi lze obnovovat nebo zakládat větrolamy. Financování ze strany OPŽP může tvořit maximálně 80% z celkových způsobilých nákladů projektu,, “informovala ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

OPŽP II. Sídelní zeleň, alokace na výzvu je téměř 4,5 milionů korun. „Oprávnění žadatelé mohou podávat žádosti o podporu projektů v intravilánech obcí vedoucích k zakládání a obnově ploch a prvků veřejné zeleně, včetně zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru. Financování ze strany OPŽP může tvořit maximálně 60% z celkových způsobilých nákladů projektu,,” sdělila závěrem Martina Jalamasová.

Pracovnice kanceláří MAS v Krnově a Osoblaze jsou připraveny poskytnout podrobné informace, kontakty naleznete na webu MAS www.maskrnovsko.cz