MSK | V roce 2024 vodohospodáři plánují investiční akce ve výši cca 439 mil. Kč, z toho 238 mil. Kč z vlastních zdrojů a zbytek z dotací Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a ze spolupráce s OKD a.s. Jedná se o stavby protipovodňové ochrany, revitalizační stavební projekty, odstraňování důlních škod i škod povodňových. Hlavními stavbami jsou ochranné hráze Bohumín – Pudlov nebo modernizace nádrže Baška. Současně se intenzivně věnují přípravě protipovodňových opatření na řece Opavě včetně nádrže Nové Heřminovy.

Vizualizace

„Jsem velice rád, že můžeme pokračovat v budování protipovodňových hrází v Bohumíně-Pudlově, kdy nám byla písemně potvrzena dotace Ministerstva zemědělství v celkové výši 300 mil. Kč, které budou rozloženy do tří let. Stavební práce tedy mohou pokračovat a měly by být ukončeny v roce 2026,“ informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč a dodal: „Dále se intenzivně věnujeme protipovodňové ochraně na řece Opavě v Nových Heřminovech, kdy nyní probíhá příprava projektové dokumentace pro stavební povolení pro nádrž Nové Heřminovy“.

Celkové předpokládané náklady na ochrannou hráz na Odře a Orlovské Stružce, Bohumín – Pudlov jsou ve výši 411,9 mil. Kč, které budou financovány z velké části z dotačního programu MZe „Podpora prevence před povodněmi V. etapa“.

V rámci projektu odstraňování důlních škod se od roku 2023 staví nový jez Ráj na řece Olši v km 25,640, jehož financování je zajištěno jednak z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry ve výši 38,5 mil. Kč a jednak se na financování podílí 47% OKD, a.s. Celkové náklady stavby, která by měla být ukončena v roce 2025, budou ve výši 86,3 mil. Kč.

„Kromě protipovodňové ochrany se zaměřujeme na přírodě blízké projekty. Právě letos by mělo být zahájeno zprůchodnění spádových objektů v km 31,3 a 32,4 na řece Odře, Jistebník, Košatka n. O. do CHKO Poodří, které umožní volnou migraci živočichů v řece. Celkové náklady ve výši 60,6 mil. Kč budou financovány z operačního programu životního prostředí v letech 2024 – 2026,“ doplnil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček a dále konstatoval: „Přes složité klimatické podmínky pokračujeme v rekonstrukci vodního díla Baška na řece Baštici, která by měla být ukončena v roce 2025 s celkovými náklady ve výši 129,8 mil. Kč, které hradí státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů.“

Současně vodohospodáři budou letos pokračovat v odstraňování povodňových škod, které vznikly při přívalové povodni v roce 2021 na bystřině Bělé v Bělé pod Pradědem – Domašov v Jeseníkách. Je předpoklad, že tyto stavební práce budou dokončeny v roce 2026.

Kromě investiční činnosti se vodohospodáři během celého roku věnují údržbě vodních toků a jimi spravovaných vodních děl, kterou provádí pokud možno přírodě blízkým způsobem.

default

Foto: ilu. Povodí Odry

Foto: ilu. Povodí Odry

Foto: ilu. Povodí Odry