ČR | Vláda na svém čtvrtečním jednání díky příznivé epidemiologické situaci urychlila uvolňování opatření. V rámci plánované druhé vlny se od pondělí 27. dubna otevřou obchody do 2 500 m2, autoškoly, posilovny a fitness bez zázemí, bohoslužby do 15 osob, knihovny a venkovní prostory zoologické, botanické a dendrologické zahrady, to vše za stanovených hygienických podmínek.

Foto: Vláda ČR

S ohledem na to, že pokračuje příznivý vývoj onemocnění a Velikonoce ani první vlna uvolňování se na křivce neprojevily, můžeme si dovolit náš plán mírně urychlit. Rozvolnění každé oblasti však s sebou nese přísná hygienicko-epidemiologická pravidla. A ta je nyní opravdu důležité dodržovat, abychom čísla nakažených nadále udrželi pod kontrolou,“ uvedl ministr zdravotnictví.

Od pondělí se otevírají provozovny do 2 500 m2, včetně turistických informačních center, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m2. Netýká se to provozoven, které budou otevírány v dalších etapách. Stanovený počet metrů čtverečních je plocha vyhrazená pro klienty. Jejich otevření doprovázejí důležité preventivní požadavky. Patří mezi ně dodržování odstupů 2 metry, resp. na jednoho zákazníka by mělo být počítáno s nejméně 10 m2 prodejní plochy. Na místě bude dostupná dezinfekce rukou. Roušky u zákazníků i zaměstnanců jsou samozřejmé. Personál bude pracovat v rukavicích a rukavice budou pro klienty na vyžádání. Plochu provozovny je možné přehradit páskou nebo jiným vhodným způsobem, aby respektovala maximální dočasně povolený výměr.

Obchody by měly aktivně bránit hromadění osob bezprostředně u vstupu do provozovny. Upřednostňovat bezhotovostní platby. Omezit koutky k sezení či odpočinkové zóny, kde by mohlo dojít ke zdržování a shlukování osob. Nepovoluje se také zkoušení oblečení, takže nebudou otevřeny zkušební kabinky,“ doplnil ministr Vojtěch. V případě vrácení zákazníkem v rámci reklamace, ponechá provozovatel zboží tři dny v „karanténě“ bez použití. Uloží ho v obalu do kontejneru/krabice s nápisem „Karanténa“ a uvedenou dobu nebude se zbožím nemanipulovat ani vracet do prodeje.

Rozvolnění neplatí pro provozovny, které se nacházejí v nákupních centrech nad 5 000 m2, pokud nedisponují samostatným vchodem z venkovních prostor, dále pro provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby); pro kavárny, lahůdkářství, vinotéky, pivotéky s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko; restaurace, hospody, bufety s výjimkou prodeje přes výdejní okénko;  školní jídelny s výjimkou výdeje přes výdajové okénko mimo provozovnu a zaměstnanecké stravování s výdejem jídla pro veřejnost. Manipulace s knihami a dalším podobným zbožím bude probíhat výlučně rukavicích ze strany personálu. Pro zákazníky bude povinná dezinfekce rukou u vstupu a doporučená u výstupu z prodejny knihkupectví.

Pro knihovny platí, že po vrácení knihy je nutné ji odložit bokem do krabice/boxu s označením “Karanténa“, další manipulace s ní bude umožněná až po uplynutí následujících 2 dnů. Pracovníci knihoven by měli nosit rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím. U vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

Obnovuje se také provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů, za jasně definovaných hygienických podmínek. U teoretické výuky žáků ministerstvo zatím neprovozovat hromadné kurzy teoretické přípravy. Vhodné jsou pouze tzv. individuální kurzy v počtu maximálně do 5 účastníků. Je nutné dodržování rozestupů, nosit ochranu dýchacích cest a před vstupem do místnosti zajistit možnost dezinfekce rukou. Praktická výuka (jízdy) by měly probíhat striktně pouze za účasti žáka a učitele. Před započetím jízd si žák i učitel dezinfikují ruce a výuka probíhá po celou dobu s ochranou dýchacích cest žáka i učitele. Po skončení dojde k dezinfekci předmětů.

Posilovny a fitness centra se otevírají bez možnosti využití zázemí, jako jsou sprchy, šatny, kde je vyšší epidemiologické riziko. Mezi hygienické požadavky na provoz patří zejména omezení kapacity při zachování principu rozestupů min. 10 m2 / 1 cvičícího, vstup a cvičení pouze se zakrytými ústy a nosem a zajištění dezinfekce strojů, nářadí a míst, kde klient prochází. Je také možné realizovat individuální tréningy typu 1:1. V sálech na stacionární skupinová cvičení bez osobního kontaktu by měla být zachována vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími minimálně 2 metry a dodržena maximální 8 cvičících plus trenér.

Ve druhé vlně se také otevírají venkovní prostory zoologických, botanických a dendrologických zahrad. Zájemci o návštěvu budou moci využívat výlučně vzdálený (on-line) nákup časových vstupenek bez možnosti jejich zakoupení na místě. Jedná se o prevenci shlukování velkého počtu osoba na relativně malé ploše. Počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení. Vnitřní pavilony a expozice budou uzavřeny do doby, než bude možné otevřít hrady, zámky a jiná kulturní zařízení. Provozovatelé učiní opatření k zabránění hromadění osob, zajistí kontrolu používání roušek návštěvníky, zvýšenou dezinfekci ploch a povrchů, zvětšení vzdálenosti mezi lavičkami na minimálně čtyři metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o zvířata, prodej občerstvení pouze prostřednictvím automatů nebo přes výdejní okénko.

Od pondělí je také umožněna osobní přítomnost studentů na klinické a praktické výuce a praxi, individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a je umožněna také osobní přítomnost studentů na konzultaci nebo na zkoušení do 5 osob, na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob, a na klinické a praktické výuce a praxi.

Od dnešního dne se zpřístupňují bohoslužby, nicméně účast je ve stejný čas povolena nejvýše pro 15 osob. Účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů společné domácnosti, před vstupem do bohoslužebného prostoru si povinně dezinfikují ruce, nosí ochranný prostředek dýchacích cest, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně. V rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady. Duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm. Délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje, bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.), je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor. Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty. Kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Celé znění hygienických doporučení k druhé vlně naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-mz-cr-k-uvolneni-opatreni-od-27-4-2020.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví