MSK | Volební místa objíždí komise složená z krajských úředníků, kteří kontrolují správnost průběhu voleb. Odhadovaná volební účast je zatím kolem 10 procent.

Foto: Zdenka Spurná

Voličem je každý občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let a jemuž nebyl soudně omezen výkon volebního práva v rámci řízení o omezení svéprávnosti. Volit mohou na základě speciálního zákona i osoby, kterým byla nařízena izolace či karanténa, a to buď na vyhrazených drive-in volebních místech, v uzavřeném pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo rozhodnutím krajské hygienické stanice uzavřeno, nebo do přenosné volební schránky přivezené speciální volební komisí.

Ve volební místnosti je volič povinen prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky, a to platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Od okrskové volební komise poté obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem, případně na vyžádání i sadu hlasovacích lístků. Výkon volebního práva je možný pouze osobně, volit v zastoupení není ze zákona přípustné.

Foto: Zdenka Spurná