NOVÉ HEŘMÍNOVY | Stavební úřad v Krnově zahájil proces územního řízení na výstavbu vodního díla Nové Heřminovy, které patří do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě, o kterých rozhodla svým usnesením Vláda ČR již v roce 2008. 

Foto: Povodí Odry -Heřminovy-3-most-symbol-obce-který-zůstane zachován

Podařil se další z významných kroků v realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě, neboť bylo zahájeno územní řízení k výstavbě přehrady Nové Heřminovy. Tento dokument je klíčový pro začátek přípravy navazujícího stupně projektové dokumentace pro stavební povolení pro vybudování hráze nového vodního díla na řece Opavě,“ konstatoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Příprava podkladů pro zahájení tohoto územního řízení byla velice složitá a dlouhá, neboť se obec Nové Heřminovy pokoušela odvoláními a dalšími právními kroky zastavit, narušit či zpomalit proces povolování přehrady. 

„Příprava potřebných dokumentů pro zahájení územního řízení byla náročná a v prosince 2017 byla podána žádost o územní rozhodnutí. Museli jsme se vypořádat se všemi zákonnými požadavky územního řízení a současně čelit právním obstrukcím obce Nové Heřminovy, “ dodal technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček. 

 

Vodohospodáři státního podniku Povodí Odry odhadují optimistický termín dokončení jednotlivých stavebních celků celého projektu včetně vybudování nového vodního díla do roku 2030.

 

Poznámka:

Výčet správních řízení, ve kterých obec Nové Heřminovy byla neúspěšná a postupovala proti stavbě přehrady:

1) Zásady územního rozvoje (ukončeno ve prospěch státního podniku Povodí Odry):

– Obec Nové Heřminovy podala ke Krajskému soudu v Ostravě návrh na zrušení Zásad územního rozvoje kraje obsahujících vodní dílo Nové Heřminovy.

– Krajský soud návrh 13. února 2014 zamítl, proti čemuž podala obec kasační stížnost.

– Kasační stížnost byla projednávána u Nejvyššího správního soudu, který stížnost zamítl 4. listopadu 2014.

– Obec Nové Heřminovy podala proti rozsudkům obou soudů ústavní stížnost, která byla Ústavním soudem 8. listopadu 2018 zamítnuta.

2) Použití trhacích prací při inženýrsko-geologickém průzkumu v profilu hráze vodního díla Nové Heřminovy (ukončeno ve prospěch státního podniku Povodí Odry):

– Obvodní báňský úřad zahájil 18. ledna 2016 řízení o povolení trhacích prací pro inženýrsko-geologický průzkum v šachtách profilu hráze vodního díla Nové Heřminovy.

– Obec Nové Heřminovy se přihlásila k účasti v řízení, což bylo ze strany Obvodního báňského úřadu odmítnuto.

– Obec proti vyloučení podala odvolání, zamítnutí účasti obce bylo rozhodnutím Obvodního báňského

úřadu zrušeno a obec byla zařazena jako účastník řízení.

– Obvodní báňský úřad vydal 16. června 2016 rozhodnutí povolující trhací práce, proti čemuž se obec Nové Heřminovy odvolala.

– Český báňský úřad jakožto odvolací orgán 2. září 2016 odvolání zamítl a potvrdil povolení trhacích prací.

3) Výjimka pro zvláště chráněné druhy živočichů (ZCHD) pro vodní dílo Nové Heřminovy (včetně námitky podjatosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje):

– 22. listopadu 2017 zahájil Krajský úřad Moravskoslezského kraje řízení pro výjimku pro ZCHD.

– Obec Nové Heřminovy předložila stanoviska a námitky podjatosti.

– Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo 19. ledna 2018 usnesení o nepodjatosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v samostatném řízení, proti němuž podala obec Nové Heřminovy rozklad.

– Následně vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje 9. července 2018 rozhodnutí o výjimce, proti němuž podala obec Nové Heřminovy blanketní odvolání, které již nedoplnila (blanketní odvolání znamená odvolání bez udání důvodu – pozn. red.).

– Ministerstvo životního prostředí ČR pak 19. listopadu 2018 jako odvolací orgán vydal potvrzující rozhodnutí o výjimce.

4) Výjimka pro zvláště chráněné druhy živočichů (ZCHD) pro vodní dílo Nové Heřminovy – související objekty (včetně námitky podjatosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje):

– 19. prosince 2016 zahájil Krajský úřad Moravskoslezského kraje řízení pro výjimku pro ZCHD.

– Obec Nové Heřminovy předložila stanoviska a námitky podjatosti.

– Ministerstvo životního prostředí ČR zamítlo námitku podjatosti 23. března 2017.

– Následně vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje 21. července 2017 rozhodnutí o výjimce, proti němuž podala obec Nové Heřminovy odvolání.

– Ministerstvo životního prostředí ČR 20. prosince 2017 zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Krajský úřad Moravskoslezského kraje vydal 11. července 2018 nové rozhodnutí, proti němuž podala obec Nové Heřminovy blanketní odvolání, které již nedoplnila.

– Ministerstvo životního prostředí ČR pak 28. listopadu 2018 jako odvolací orgán vydal potvrzující rozhodnutí o výjimce.

5) Nejvyšší správní soud – jako nejvyšší instance v rámci správních sporů – zamítl kasační stížnost obce Nové Heřminovy. Spor vznikl v roce 2014, kdy se obec domáhala u Krajského soudu v Ostravě zrušení rozhodnutí o odstranění rodinného domu včetně stodoly. Návrh však krajský soud zamítl a obec poté podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který zmíněnou kasační stížnost odmítl jako nedůvodnou. 

6) Ministerstvo dopravy rozhodlo ve prospěch Povodí Odry o povolení zvláštního užívání místní komunikace a také o povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci v katastru obce Nové Heřminovy 

Ministerstvem dopravy ČR byla potvrzena rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o povolení zvláštního užívání místní komunikace v k. ú. Nové Heřminovy a o povolení připojení sousední nemovitosti v k. ú. Nové Heřminovy na místní komunikaci. 

Tato dvě uvedená rozhodnutí byla posledním chybějícím podkladem pro zahájení územního řízení o umístění vodního díla Nové Heřminovy. V rámci výše uvedených sporů uplatnila obec Nové Heřminovy námitku podjatosti. S tímto názorem obce se však ministerstvo dopravy neztotožnilo.

Zdroj: Povodí Odry

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.