BRUNTÁL | K 28. únoru 2019 bylo v evidenci Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Bruntále celkem 3 tisíce 916 uchazečů o zaměstnání, což je o 121 méně než v lednu a o 594 méně než před rokem. „Podíl nezaměstnaných osob klesl na 6,1 procent,“ prozradil redakci zpravodajství STA Bruntálsko bruntálský ředitel Úřadu práce ČR Jiří Unverdorben. Více si přečtěte v rozhovoru!

Foto: Archiv Jiřího Unverdorbena

Proč jste se rozhodl být ředitelem Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Bruntále?

„Ředitelem Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR v Bruntále jsem byl jmenovaný 1. ledna 2019. Na tomto pracovišti ÚP ČR působím již sedmnáctým rokem na různých pozicích. Chod úřadu tedy podrobně znám a získané zkušenosti jsem se proto rozhodl zúročit v praxi. V rámci své působnosti se chci zaměřit především na zajištění ještě užší spolupráce ÚP ČR se všemi složkami trhu práce (zaměstnavateli, regionálními partnery a obcemi) a vytváření úzkých vazeb v rámci místní zaměstnanosti.

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že napříč republikou je naším cílem další posílení role ÚP ČR jakožto úřadu v centru zaměstnanosti s provazbou na sociální, resp. prorodinnou politiku státu. Úřad práce ČR nabízí lidem opravdu komplexní služby. Jeho činnost se dotýká prakticky každého občana a řeší široké spektrum životních situací. V rámci jedné rodiny tak služeb ÚP ČR může využít např. otec, kterému zprostředkujeme zaměstnání, matka, která pobírá rodičovský příspěvek, jejich dítě školou povinné, kterému jsme schopni pomoci při správném výběru budoucího povolání a nasměrovat ho na studium perspektivního oboru a prarodiče, kterým pomůžeme prostřednictvím příspěvku na bydlení.“

Jak je složitá a obtížná Vaše práce ohledně řízení celého úřadu?

„Do náplně práce ředitele Kontaktního pracoviště ÚP ČR spadají dvě velké oblasti, které patří do kompetence ÚP ČR – zaměstnanost a nepojistné sociální dávkové systémy. Ředitel kontaktního pracoviště ÚP ČR koordinuje obě oblasti agend. Podílí se na tvorbě koncepce zaměstnanosti a koordinuje její realizaci v daném regionu. Na tomto poli spolupracuje s dalšími subjekty činnými na trhu práce, zejména s územními samosprávnými celky – obcemi, profesními organizacemi, zaměstnavateli, sdruženími osob se zdravotním postižením atd. A právě v rámci rozvoje místní zaměstnanosti pracuje na vytváření velmi úzkých vazeb. Do náplně této práce patří též prohlubování spolupráce s regionálními partnery i v dalších souvisejících oblastech, např. při tvorbě nejrůznějších strategických dokumentů, v komunitním plánování sociálních služeb atd.

V neposlední řadě pak jde o správu budov. Jako každý nadřízený – představený dle zákona o státní službě pak řídí a kontroluje výkon služby podřízených zaměstnanců, tento výkon hodnotí, poskytuje nezbytné informace pro jejich práci a spoustu dalších činností. Jak vyplývá z uvedeného, jedná se o koordinaci velkého množství rozsáhlých agend z oblasti zaměstnanosti, nepojistných sociálních dávek a provozu úřadu. V oblasti zaměstnanosti se jedná o asi 20 různých agend. V oblasti nepojistných sociálních dávek o 16 různých dávek.“

Kolik zaměstnanců celkem máte? Kolik různých odborů a oddělení? Prozradil byste nám i jaké?

„Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Bruntále disponuje dostatečným počtem zaměstnanců pro výkon svěřených agend, včetně detašovaných pracovišť ve Vrbně pod Pradědem a v Horním Benešově. V budově úřadu jsou i zaměstnanci spadající organizačně přímo pod Krajskou pobočku v Ostravě Úřadu práce ČR, kteří zajišťují ekonomické činnosti, ICT, právní činnosti, exekuce a projekty EU v rámci oblasti zaměstnanosti. Těch je 14. Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Bruntále má 8 oddělení, které můžeme rozdělit do tří oblastí podle zaměření:

a) oddělení vnitřní správy a sekretariátu – toto oddělení mimo jiné zajišťuje správu a údržbu majetku a budov všech pracovišť v působnosti území okresu Bruntál, tj. i Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Krnově a v Rýmařově. V okrese Bruntál je to 9 pracovišť ÚP ČR s celkem 177 zaměstnanci.

b) zaměstnanost

  • oddělení zprostředkování
  • oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti
  • oddělení trhu práce
  • oddělení poradenství a dalšího vzdělávání (rekvalifikace)

c) nepojistné sociální dávkové systémy

  • oddělení hmotné nouze
  • oddělení státní sociální podpory a dávek pěstounské péče
  • oddělení příspěvku na péči a dávek pro osoby se zdravotním postižením.“

Jak hodnotíte aktuální nezaměstnanost v bruntálském regionu?

„K 28. únoru 2019 bylo v evidenci Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Bruntále celkem 3 916 uchazečů o zaměstnání, což je o 121 méně než v lednu a o 594 méně než před rokem. Zároveň jde o nejnižší únorovou hodnotu od roku 1997, kdy bylo evidováno 3 894 uchazečů. Podíl nezaměstnaných osob klesl na 6,1 %. Meziměsíčně i meziročně došlo ke zvýšení počtu nabízených volných míst, v únoru jich zaměstnavatelé v tomto regionu nabízeli prostřednictvím ÚP ČR 1 322.

S nástupem sezónních prací evidujeme větší počet požadavků na pracovníky v lesnictví, zemědělství a stavebnictví. Vývoj situace na trhu práce odpovídá dlouhodobému trendu a v následujících měsících by mělo dojít k dalšímu snižování nezaměstnanosti a počtu uchazečů. Okres Bruntál patří dlouhodobě mezi okresy s nejvyšší nezaměstnaností v republice. I to je důvod, proč se chci ještě více zaměřit, v souladu se standardizovanými, zejména individualizovanými zprostředkovatelskými službami, které realizují v praxi zaměstnanci ÚP ČR v celé republice, na cílenou a individuální práci nejen s uchazeči, ale i se zaměstnavateli. A podpořit tak sladění nabídky a poptávky na pracovním trhu.“

Kolik je volných pracovních míst na jednoho nezaměstnaného z celkové statistiky v bývalém okrese Bruntál? Jsou místa ihned obsazená anebo je problém je obsadit?

„Na jednoho nezaměstnaného připadá v současné době v okrese Bruntál 0,33 volných pracovních míst. Od ledna letošního roku se nám podařilo obsadit skoro polovinu z nich do 1 měsíce od doby, kdy nám je zaměstnavatelé nahlásili. Zprostředkovat práci nezaměstnaným se daří díky klíčové aktivitě Úřadu práce ČR, kterou je monitoring pracovního trhu. Jeho cílem je mimo jiné získat takové informace o volných pracovních místech a pracovních podmínkách, aby na jejich základě mohl ÚP ČR vytipovat zaměstnavateli přesně takového zaměstnance, jakého potřebuje.

Snahou ÚP ČR je zprostředkovat vhodné zaměstnání v co nejkratším čase od zaevidování a maximálně využít příznivé ekonomické situace. Zároveň je nutné zajistit, aby zaměstnanci i uchazeči byli co nejlépe připraveni na výkon pracovní činnosti. Důležité je proto průběžné doplňování kvalifikace prostřednictvím celoživotního vzdělávání. V tomto ohledu hrají důležitou roli rekvalifikační kurzy, na které Úřad práce ČR přispívá. Zároveň je třeba poukázat na fakt, že uchazeči o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR nejsou jediným zdrojem pracovní síly na trhu práce.“

Co byste změnil v rámci svých možností a možností úřadu v rámci dalšího snižování nezaměstnanosti?

„V současné době, kdy nezaměstnanost klesá a zaměstnavatelé naopak vytvářejí další pracovní místa, zůstávají v evidenci ÚP ČR ve větším počtu lidé, kteří kvůli určitému handicapu (zdravotní postižení, nedostačující kvalifikace, věk, péče o dítě) nemohou dlouhodobě nalézt pracovní uplatnění. Chci se proto zasadit o to, abychom ještě více zkvalitnili proces zprostředkování a podpořili tak soulad mezi nabídkou a poptávkou na regionálním trhu práce. A to prostřednictvím užší spolupráce se složkami trhu práce, ale také maximálního využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, např. tradiční vlajkové lodi APZ – veřejně prospěšných prací – ve spolupráci s obcemi, pořádáním firemních a poradenských dnů, organizací výběrových řízení a samozřejmě projektů, které cílí na konkrétní skupiny uchazečů o zaměstnání.

V rámci úzké spolupráce ÚP CŘ se zaměstnavateli se zaměstnanci ÚP ČR zúčastňuji exkurzí ve firmách, kde si na vlastní oči prohlédnou jednotlivá pracoviště, aby mohli lépe popsat nabízená volná pracovní místa uchazečům o zaměstnání. Ve vztahu ke klientům se soustředíme především na zajištění proklientského přístupu, ale zároveň s důrazem na kontrolu neoprávněného pobírání nepojistných sociálních dávek a zvýšení motivace příjemců k práci. V tomto ohledu hraje významnou roli podpora finanční gramotnosti, protože díky její znalosti se klienti mohou vyhnout dluhové pasti, popř. se z ní vymanit. Jednoduše řečeno: Cílem je spolupodílet se na budování moderního úřadu, který odpovídá požadavkům 21. století.“

Jak se dál věnuje nezaměstnaným? Co jim všechno můžete nabídnout?

„Základním nástrojem je poradenská činnost v oblasti zprostředkování zaměstnání. Poradenství probíhá v rámci interních individuálních pohovorů nebo skupinových akcí popřípadě externích poradenských činností, kde se zejména dlouhodobě nezaměstnaným snažíme pomoci jak se lépe uplatnit na trhu práce. Např. je motivovat, naučit jak psát životopis, jak se připravit na výběrové řízení, finanční gramotnost apod. Po odborné stránce nabízíme širokou škálu rekvalifikací.

Dále můžeme nabídnout účast v různých projektech ESF, které jsou zaměřené na specifické kategorie uchazečů o zaměstnání. Při své činnosti se věnujeme zejména klientům s dlouhodobou evidencí a vice hendikepy. Jelikož většině našich klientů v jejich životní situaci se věnuje několik oddělení z úseku zaměstnanosti a také některé z úseku nepojistných sociálních dávek, zejména oddělení hmotné nouze, všechna oddělení úzce spolupracují a přistupujeme k řešení životní situace klientů komplexně. ÚP ČR je připraven být klientům v době jejich nezaměstnanosti oporou, pomoci jim zhodnotit jejich pracovní potenciál a nabídnout nejrůznější nástroje, jimiž je pro zaměstnavatele a obecně pro trh práce dovybavit.“

Jaké mají možnosti podnikatelé? Co mohou dostat od Úřadu práce?

„Jak už jsem zmínil – klíčovým nástroje je monitoring pracovního trhu, v jehož rámci proaktivně komunikujeme se zaměstnavateli a na základě jejich potřeb a požadavků jsme schopni vytipovat a eventuálně připravit vhodné klienty. Úřad práce ČR pořádá pro zaměstnavatele výběrová a předvýběrová řízení, burzy či miniburzy práce.

Zástupci ÚP ČR vyrážejí také pravidelně do terénu, aby poznali co nejpodrobněji potřeby jednotlivých zaměstnavatelů a byli tak schopni ještě více podpořit sladění nabídky a poptávky na pracovním trhu. Zaměstnavatelům nabízíme také spolupráci v rámci praktické aplikace nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, cílených projektů, vzdělávacích aktivit a rekvalifikace zaměstnanců, v rámci pomoci a podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením a mnoha dalších poradenských činností.“

Jak ještě chcete našemu bruntálskému regionu pomoci?

„Podporovat a inicializovat regionální spolupráci mezi zaměstnavateli, regionálními profesními a podnikatelskými sdruženími, odbory, s poradenskými a vzdělávacími institucemi, dalšími orgány státní správy, neziskovými organizacemi a samosprávou při realizaci politiky zaměstnanosti.“

Co byste závěrem vzkázal našim čtenářům?

„Především to, aby se jim podařilo nasměrovat především své pracovní kroky směrem, který bude v souladu s požadavky trhu práce. A v případě, že se z jakýchkoli důvodů stanou našimi klienty, chci je ubezpečit, že Úřad práce ČR jim bude partnerem, který se jim bude snažit v rámci svých kompetencí maximálně pomoci.“

Jiří Unverdorben

Věk: 53

Vzdělání: VŠB – Ostrava

Rodina: ženatý, dvě děti

Koníčky: in-line bruslení, jízda na kole, rodina

Připravili: Zdeňka Spurná, Radek Vráblík

top