BRUNTÁLSKO, ČR | Aby vám vzniklo právo ke stavbám a pozemkům, bude zpravidla zapotřebí provést jeho zápis do katastru nemovitostí. Vedle vlastnického práva se do katastru zapisují například i zástavní právo a práva odpovídající věcným břemenům.

Foto: ilustrační Pixabay

Od roku 2014 lze do katastru nemovitostí vložit i nájemní smlouvu, v takovém případě jsou pro dalšího vlastníka a zároveň pronajímatele závazná i ta ustanovení smlouvy, která byla sjednána nad rámec zákona. Návrh na zápis práv musí obsahovat stanovené náležitosti i přílohy, jinak k zápisu nedojde.

Návrh na vklad

V případě, že má být podkladem pro zápis práva do katastru smlouva, podává návrh na vklad jedna ze smluvních stran, případně jej můžou podat i další smluvní strany. Je praktické přímo do smlouvy uvést, kdo návrh podá a kdo zaplatí poplatek za řízení. V návrhu musí být označen příslušný katastrální úřad, který má zápis provést, dále pak jméno, příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo, případně název, identifikační číslo a sídlo účastníků řízení, tedy nabyvatele práva k nemovitosti a případně toho, kdo právo na základě vkladu ztratí.

V návrhu musí být dále uvedeno, jaké konkrétní právo má být do katastru nemovitostí zapsáno. Součástí návrhu musejí být i přílohy prokazující oprávnění podat návrh na vklad, tedy plná moc s ověřeným podpisem v případě zastoupení, nabývací titul, tedy typicky smlouva nebo rozhodnutí soudu či jiného orgánu, případně výpis z obchodního či jiného rejstříku. Jestliže má v důsledku vkladu dojít k dělení pozemků, je nutno předložit geometrický plán.

Za podání návrhu na vklad vlastnického práva se platí poplatek ve výši 1000 korun. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce s výjimkou slovenštiny musejí být předloženy společně s úředním překladem. Poplatek lze zaplatit kolky nebo na pokladně katastrálního úřadu. Návrh se podává buď písemně, nebo elektronicky, osobně na příslušný katastrální úřad nebo poštou. Povinné je přitom podat jej na předepsaném formuláři. Rozhodl-li o zapisovaném právu soud či jiný orgán, zahajuje se vkladové řízení bez návrhu, takzvaně z moci úřední.

Řízení u katastru nemovitostí

Katastrální úřad vyrozumí den po podání návrhu účastníky řízení o tom, že mu byl doručen návrh na vklad. Úřad také na nemovitosti vyznačí takzvanou plombu, která je jakýmsi upozorněním na to, že ohledně nemovitosti probíhá řízení. Vyrozumění o probíhajícím řízení přitom může proběhnout podle volby účastníků i formou SMS, datovou schránkou či e-mailem. Účastníci mají od doručení návrhu 20 dní na to, aby případné řízení zpochybnili.

Tato lhůta slouží jako ochrana proti podvodnému návrhu. Na provedení zápisu či zamítnutí návrhu na vklad má katastrální úřad 30denní lhůtu, ve složitějších případech 60 dní. Aktuální stav řízení lze sledovat podle čísla jednacího přes aplikaci přístupnou na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. V případě povolení vyrozumí katastr nemovitostí účastníky řízení. Pokud katastrální úřad vklad nepovolí, může účastníky vyzvat k opravě návrhu. V některých případech bude však nutné podat návrh znovu. Proti rozhodnutí katastrálního úřadu se nelze odvolat, je však možnost se proti němu bránit prostřednictvím žaloby u soudu.

Katastrální úřad a osobní údaje

Údaje evidované v katastru nemovitostí jsou přístupné každému. Některé informace, například jméno vlastníka vyhledané nemovitosti, lze získat pomocí dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Pro získání opisu listin, například kupní smlouvy, musí žadatel prokázat svou totožnost přímo na úřadu.

Snadné dostupnosti údajů o vlastnictví využívají některé společnosti, které si zjistí vlastníky pozemků a rozešlou jim nabídky k odkupu. Vlastníci jsou někdy doslova bombardováni nabídkami, což může zvláště starší lidi vést k tomu, že nakonec podlehnou a své nemovitosti prodají, a to navíc pod cenou. Nejen tyto případy tak v současné době vedou k tomu, že se zvažuje, zda by nemělo dojít k úpravě veřejnosti přístupných údajů v katastru.

Zdroj: dTest