Ve 45 týdnu zahájila společnost práce na dvou investičních akcích města v celkové hodnotě 35,8 mil. korun pod názvy jednotlivých částí Chodník na ulici Opavská a Chodník Edrovice – Janovice, k.ú. Rýmařov.

Foto: MěÚ Rýmařov

Chodník v Edrovicích zahrnuje výstavbu nového chodníku začínajícího na parcele č. 852/5 v k.ú. Rýmařov, za objektem č.p. 1295, ul. Sokolovská 50b, pokračujícího podél silnice III/37019 směrem na Janovice. U domu č.p. 16, ul. Julia Fučíka 6 v Edrovicích (v zatáčce, kde jsou umístěna stávající svodidla), je chodník z majetkoprávních důvodů přerušen. Dále pokračuje od stávajícího propustku, od pozemku parc. č. 117/1 v k.ú. Edrovice, směr Janovice, až po obchod s potravinami v Edrovicích, kde přechází a je řešen jako souběžný, z důvodu řešení přechodu, včetně autobusových zastávek a nových přístřešků na obou stranách. Chodník je pak dále veden jako levostranný, kde u odbočky na Krátkou ulici (u bývalého areálu TILVO) překonává Podolský potok novou lávkou. Ukončen je dvěma novými autobusovými zastávkami u dětského domova v Janovicích, včetně přechodu pro chodce. Součástí stavby dále je oprava stávajícího silničního propustku. V rámci stavby bude provedeno nové kabelové vedení veřejného osvětlení a osazení nových svítidel. Délka realizace je dle smlouvy o dílo 130 dní (bez zimní přestávky).

 

V současné době probíhají práce na nové lávce a výkopové práce za účelem zřízení nové dešťové kanalizace, včetně revizních šachet.

 

Předmětem stavebních prací na Opavské ulici je oprava stávajícího levostranného chodníku a jeho doplnění novým chodníkem. Úsek opravy začíná naproti parkovišti Penny marketu, kde bude zřízena nová horská vpusť a upraven vtokový objekt u propustku. Dále je chodník veden jako levostranný směrem na Bruntál, kolem hospody Na Růžku, poté kolem areálu spol. HEDVA PRIMA, a.s., kde bude zrušena stávající zpevněná plocha a nahrazena parkovacím zálivem o třech podélných parkovacích stáních.

 

V celém úseku chodníku o délce cca 670 m bude opravena stávající dešťová kanalizace, která bude v chybějících úsecích doplněna novou dešťovou kanalizací. Součástí řešení odvodnění zpevněných ploch bude také provedení nových uličních vpustí. Součástí stavby bude i oprava veřejného osvětlení po celé levé straně ulice Opavská, zahrnující nové vedení včetně svítidel. Délka realizace dle Smlouvy o dílo je 100 dní bez zimní přestávky. V současné době probíhají výkopové práce za účelem zřízení nové dešťové kanalizace, včetně revizních šachet.

Zdroj: MěÚ Rýmařov

Foto: MěÚ Rýmařov

Foto: MěÚ Rýmařov

Foto: MěÚ Rýmařov

Foto: MěÚ Rýmařov

Foto: MěÚ Rýmařov