BRUNTÁL | Bruntál čeká dopravně velmi náročné období. S počátkem srpna začne Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) s rekonstrukcí průtahu městem, v úseku od křižovatky u gymnázia po výjezd na Olomouc.

V celém úseku bude provedena výměna asfaltového souvrství, rekonstrukce ostrůvků a oprava poruch v komunikaci. Současně budou v úseku stavby rekonstruovány některé chodníky, část vodovodního řadu a kanalizační sítě, veřejné osvětlení a také vjezd do Fügnerovy ulice z ulice Ruské.

Průběh rekonstrukce průtahu je rozdělen do tří fází, kdy bude v dotčených úsecích průběžně instalováno přechodné dopravní značení. I při maximální snaze zabezpečit plynulost dopravy a obslužnost v nezbytné míře je třeba počítat s dopravními komplikacemi, nutností využívat objízdných tras, změnami ve světelné signalizaci i dočasnými změnami v autobusové dopravě. Je také třeba počítat s probíhající renovací mostu a lávky přes Černý potok mezi ulicemi Květnou a Lidickou.

První fáze rekonstrukce průtahu se podle předpokladu zhotovitele, společnosti Kareta s.r.o., uskuteční v období od 1. do 31. srpna a bude zahrnovat úsek od křižovatky u Kobylího rybníka po křižovatku s Tř. Práce a současně úsek od křižovatky s Plynárenskou ulicí dále směrem na Olomouc.

Složitá situace nastane zejména na přelomu srpna a září, respektive počátkem září, kdy se zvažují alternativy vjezdu do parkoviště prodejny Kaufland. Dočasné změny v dopravě se dotknou i provozu v okolních ulicích a parkování v ulici U Potoka.

Z důvodu nezbytného zachování průjezdu v obou jízdních směrech bude v ulici U Potoka platit zákaz zastavení a nejvyšší povolená rychlost 30 km/h. Platnost opatření bude dočasná, vymezená umístěním přechodného dopravního značení od 1. srpna.

Druhá fáze bude řešit úsek od křižovatky u rybníka po křižovatku u gymnázia a její realizace je naplánovaná na období od 1. září do 14. října. Objízdné trasy dopravu vyvedou do Zeyerovy ulice, stavbou bude dotčen mj. vjezd k prodejně Billa.

Třetí a závěrečná fáze potrvá podle současných předpokladů od 15. října do 18. listopadu. Opravován bude úsek od křižovatky s Tř. Práce po křižovatku s ulicí Plynárenskou. Objízdná trasa povede po uvedených dvou ulicích. Po této fázi by měla být rekonstrukce průtahu městem ukončena.

Uvedené termíny je však nutné brát pouze jako orientační, kdy je třeba mít na zřeteli komplikovanost stavby a vysokou dopravní zátěž na silnici I/45.

Investorem rekonstrukce průtahu není město Bruntál, ale společnost ŘSD, přesto budou aktuální informace o průběhu stavby, objízdných trasách a dalších dočasných dopravních opatřeních zveřejňovány ve spolupráci se zúčastněnými stranami na webových stránkách města www.mubruntal.cz.

Souběžně s opravou průtahu bude ŘSD provádět rekonstrukci silnice I/45 v úseku od hranice města Bruntálu po železniční přejezd u Valšova.

Zdroj: MěÚ Bruntál