KRNOV | Většina z nás chrání svůj majetek před zloději. Ale stejně důležitá je ochrana před požárem. Škody, které oheň či výbuch způsobí, takřka vždy předčí následky vloupání. A často jde o život.

Foto: MěÚ Krnov

Rizik pro vznik požáru je hodně a ani maximální opatrnost plnou ochranu před požárem neřeší. Vady spotřebiče, elektroinstalace nebo jiné skryté vady a poruchy nebo přírodní živly jsou prakticky neovlivnitelné. Velký vliv na šíření požáru má stavební řešení. U panelových bytových domů hrozí rozšíření požáru především instalační šachtou. Další vady lze najít v nevyhovujících bytových jádrech s velkým podílem plastů v konstrukci, v provedení vzduchotechnického potrubí, utěsnění prostupů a spár, v uspořádání a provedení chráněných únikových cest, včetně způsobu odvětrání, u podlahových krytin v chráněných únikových cestách, u požárních uzávěrů mezi požárními úseky, u požárních pásů a při dodatečném zateplování při posouzení možnosti šíření ohně po fasádě.

V panelovém domě, především pokud je bez oken v prostoru chodby, není možné v případě požáru zajistit odvětrání jiným způsobem, než otevřením vstupních dveří a vstupu na střechu. Tím vznikne z celé chodby jeden „velký komín“, který bude brzy zaplněn nebezpečnými zplodinami hoření. Nejnebezpečnější jsou případy, kdy k požáru dojde v noci, když všichni spí. V takovou chvíli navíc lidský čich není schopen kouř zaznamenat.

Požárům zcela stoprocentně předcházet nemůžeme, můžeme se však dobře chránit. Riziko úmrtí či zranění při případném požáru významně omezí správně nainstalovaný kouřový detektor. Nedokáže požáru zabránit, ale včas před ním celý dům varuje. Je-li navíc dům vybaven funkčními přenosnými hasicími přístroji, což by podle zákona měl, je mnohem vyšší šance uchránit majetek před zničením a také omezit riziko úmrtí či zranění.

1. července 2008 nabyla účinnosti Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, která stanovuje požadavky pro navrhování a provádění nových staveb. Stavebníci, kterým bylo vydáno stavební povolení po tomto datu, musejí nové či rekonstruované domy, nebo byty povinně vybavit zařízením autonomní detekce a signalizace požáru a také přenosnými hasicími přístroji.

Objekty schválené před 1. červencem 2008 musí být takto vybaveny pouze tehdy, pokud stavba  projde rozsáhlejší stavební úpravou. Nicméně odborníci instalaci hlásičů požáru a hasicích přístrojů důrazně doporučují i ve starších objektech. Hlavní motivací pro pořízení požárního detektoru by ale nemělo být splnění této vyhlášky, ale především ochrana zdraví a života člověka. Oheň se může rozhořet velice rychle a z malého plamínku se záhy stane živel, před kterým není úniku.

Nejlevnější požární detektory jsou autonomní, které na požár upozorňují lokálně vestavěnou sirénou a blikačem. Jsme-li v blízkosti, tak svůj účel splní a varují nás před požárem. Požární hlásič detekuje vznikající kouř při hoření. Hlásič spustí poplach v momentě, kdy kouř dosáhne k místu, kde je hlásič namontován.

V panelovém domě je vhodné umístit autonomní hlásič v každém patře a ve sklepě je vhodné umístit hlásič se sirénou, pro lepší slyšitelnost. Cena jednoho čidla se pohybuje v rozmezí 400 až 700 korun. Instalace čidel s prvotním revizí vychází asi na 1200 korun. Revize je nutné provádět ročně. Ing. Věra Vaňková, OZO, bezpečnostní referentka, Městský úřad v Krnově

Zdroj: MěÚ Krnov