BRUNTÁLSKO | V lokalitě za městským parkem začíná v těchto dnech kácení v návaznosti na vydání stavebního povolení na akci Revitalizaci území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – lokalita Za Mlékárnou. Z prostředků ministerstva financí bude v příštích letech v lokalitě Za Mlékárnou vybudována technická infrastruktura pro zástavbu rodinnými a bytovými domy. Kácení stromů a keřů na pozemcích města je součástí přípravných prací a týká se budoucího vedení komunikací.

Foto: MěÚ Bruntál

Bez rozhodnutí o kácení by nebylo vydáno stavební povolení, samotnému kácení pak v letos v únoru předcházel dendrologický průzkum a po něm pasportizace všech stromů v dotčeném území.

V dendrologickém průzkumu je rozsah kácení v území vymezen následovně:

Ucelený pruh stromů dotčených stavbou tvoří doprovodný porost kolem Černého potoka. Jedná se o liniovou zeleň (olše lepkavá, vrba, topol). Následně trasa protíná lokalitu se zahradami, konkrétně přímo protíná jednu z nich a lemuje ucelený prostor plochy se zahradami. Před napojením trasy na ulici Staroměstskou budou dotčeny dva vzrostlé stromy (habr).

Stavbou budou dále dotčeny zčásti vzrostlé stromy na ulici Čs. armády před bytovými domy č. p. 828/18, 827/20 a 826/22 (napojení na novou trasu). Mezi místní cestou a garážemi je plocha s hojnějším výskytem bříz, jejichž část bude nezbytné odstranit, neboť jsou v kolizi s navrhovanou cestou. Na opačné straně garáží je v linii vzrostlá řada topolů. Krajní jedinec bude stavbou dotčen, ostatní topoly nebudou stavbou ovlivněny.

Na ulici Čs. armády mezi ulicemi Česká a Nová byla na části provedena nová výsadba – dosazené stromy nebudou navrhovanou stavbou dotčeny ani ovlivněny.

Mezi objekty č. p. 831/11 a 832/9 a na druhé straně č. p. 845/10 a garážemi je ucelená plocha se vzrostlými břízami a tyto jsou většinou v kolizi se stavbou.

Kácení probíhá v době vegetačního klidu. Zahájeno bylo 6. března a bude ukončeno 31. března letošního roku. Žádný skácený strom nezůstane bez vysazení nového – na základě rozhodnutí o kácení byla rovněž stanovena náhradní výsadba, která bude vysazena na území Bruntálu, a to ve stanoveném počtu, velikosti a druhu dřevin. Dřeviny určené ke kácení byly oceněny znaleckým posudkem na 1.050.222,- Kč. Navržená náhradní výsadba byla oceněna na celkovou částku 1.983.500,- Kč vč. DPH.

Občané žijící v bezprostřední blízkosti této stavby byli informováni oznámením, které bylo umístěno na vchodových dveří bytových domů nebo vhozením do schránek rodinných domů.

Zahájení samotné stavební činnosti závisí na investorovi, kterým je ministerstvo financí. To by mělo v nejbližší době provést výběrové řízení na zhotovitele inženýrské infrastruktury a vybudování komunikací pro lokalitu Za Mlékárnou.

Zdroj: MěÚ Bruntál