MSK | Vodní dílo Morávka na řece Morávce je po rozsáhlé rekonstrukci plně funkční, což vyplývá z vydaného kolaudačního rozhodnutí. V současnosti je ale stále nádrž v režimu mimořádné manipulace, která spočívá v řízené zvýšené hladině nádrže. Rekonstrukce byla zahájena koncem roku 2021 a ukončena v prosinci 2023 s celkovými náklady ve výši cca 150 mil. Kč, přičemž zhruba 70% bylo hrazeno z dotace Ministerstva zemědělství.

Foto: Povodí Odry

„Vodní dílo Morávka je nyní, po rozsáhlé rekonstrukci, schopné převést bezpečně až kontrolní desetitisíciletou povodňovou vlnu a její spolehlivá funkce je zajištěna pro další období. Nádrž je součástí Vodohospodářské soustavy povodí Odry, kde dále patří vodárenské nádrže Šance v Beskydech a Kružberk a předsazená nádrž s vodárenským účelem Slezská Harta v Nízkém Jeseníku, která garantuje bezporuchové zásobování vodou pro 1,2 miliónů obyvatel severní Moravy a Slezska. Vlastní nádrž Morávka nyní dodává pro vodárenské účely kolem 150 litrů surové vody za sekundu,“ konstatoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

V rámci rekonstrukce byl nově vybudován sekundární přeliv, díky němu došlo k navýšení kapacity nátoku k bezpečnostnímu přelivu při transformaci větší než stoleté povodňové vlny a současně k zachování stávající kapacity bezpečnostního přelivu při transformaci povodní až do stoleté povodňové vlny. Došlo k navýšení kapacity bezpečnostního přelivu a spadiště. Původní betonová konstrukce bezpečnostního skluzu, který slouží k bezpečnému odvedení vody z prostoru bezpečnostního přelivu a spadiště do podhrází, byla kompletně vybourána a nahrazena novou železobetonovou konstrukcí s větší kapacitou. Nový skluz tak nyní za povodní bezpečně převede do koryta vodního toku Morávka v podhrází až 300 m3 vody za sekundu.

Pro případ bezpečné transformace extrémních povodní bylo v rámci rekonstrukce nutné obnovit a doplnit i plnohodnotnou funkci vlnolamu na koruně hráze. Pro případ extrémně vysokých úrovní hladiny bylo provedeno zabezpečení levobřežního vstupu do injekční chodby proti zatékání vody.

Původní betonová konstrukce mostu přes bezpečnostní skluz na koruně hráze byla kompletně odstraněna a nahrazena novou. Nově byly instalovány provozní kabelové rozvody a zařízení technicko-bezpečnostního dohledu.

„Základním předpokladem fungování všech vodních děl je jejich bezpečnost a mnohaletá funkčnost. Proto jsou všechna vodní díla pod neustálým technicko-bezpečnostním dohledem. Současně je naše vodohospodářská soustava řízena tak, aby celé spravované území chránila před oběma extrémy, tím jsou povodně a sucho,“ doplnil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Poznámka:

Údolní nádrž Morávka leží v centrální části Moravskoslezských Beskyd na řece Morávce. Je objemově nejmenší vodárenskou nádrží v povodí Odry. Prostřednictvím Ostravského oblastního vodovodu se podílí na zásobení východní části Ostravsko-karvinské aglomerace, zejména Havířova, Třinecka
a Jablunkovska pitnou vodou. Kvalita vody je jednou z nejlepších na území České republiky.

Plocha povodí nádrže Morávka k přehradnímu profilu činí 64,25 km² a nádrž má celkový objem 11,95 mil. m³. Ten je rozdělen na objem stálý – 0,5 miliónů, zásobní – 4,96 miliónů a téměř 6,5 miliónů m3 objemu retenčního. 

Vodní dílo Morávka bylo vybudováno v letech 1960-67 a kromě dodávky surové vody zajišťuje snížení povodňových průtoků, základní minimální průtok pod hrází, nadlepšování průtoků v řece Morávce, průběžné energetické využití průtoků vypouštěných do toku pod hrází, a rovněž zásobování provozu rybného hospodářství pod hrází.

Zdroj: Povodí Odry

Foto: Povodí Odry

Foto: Povodí Odry

Foto: Povodí Odry