MSK | Páchání násilí na našich starších spoluobčanech je dlouhodobě závažným a velmi smutným celospolečenským problémem, se kterými se dnešní moderní společnost musí vypořádávat. Každý z nás, a zejména lidé v důchodovém věku, si zaslouží žit v bezpečí, s úctou a respektem. Možným problémem může být i to, že dnešní senioři vyrůstali v jiné době a v jiných společenských podmínkách a v těch současných, často neohledných, se nejsou schopni dobře zorientovat. Stávají se tak snadnými obětmi nejen kriminality zvenčí, ale i kriminality tzv. domácí, tedy domácího násilí, kterému jsou tito lidé vystaveni.

Foto: Policie ČR

Osvětě možného řešení tohoto závažného protiprávního jednání se moravskoslezští preventisté věnují dlouhodobě a komplexně. Jedním ze způsobů je včlenění tématu do publikace pro seniory Černá kronika aneb ze soudních síní, příběh nese název O vyměněném synovi. Jak je možné toto násilí řešit jsme aktuálně ozřejmili i v průběhu on-line besed se seniory dne 1. 6. 2021 s názvem O vyměněném synovi.

 Tato problematika se stala natolik alarmující, že dne 15. června 2006 byl vyhlášen organizací INPEA (International Network for Prevention of Elderly Abuse), jako Světový den proti násilí na seniorech (World Elder Abuse Awareness Day).

Odhalit domácí násilí jako takové je velice obtížné, odhalit domácí násilí páchané na seniorech je daleko obtížnější, neboť senioři tají ze studu a strachu své problémy, a když už je odhaleno, málokdy dojde k nápravě, protože oběti odmítají podat na násilnou osobu trestní oznámení a svědčit proti ní u soudu. Senioři raději trpí násilí páchané na jejich osobě s tím vědomím, že pokud by podali trestní oznámení, zůstali by úplně sami a neměl by se o ně kdo postarat. Toto však není pravdou a jedná se pouze o mylnou představu obětí domácího násilí.

Sledujme proto varovné signály nasvědčující možnému ohrožení seniora, stačí málo a jsme schopni předejít závažnému psychickému, či fyzickému násilí. Zpozorovali jste, že je senior sociálně izolován? Osoba pečující o seniora odmítá k němu pustit další osoby a nikdy nenechává tuto osobu s jiným člověkem o samotě? Senior má na těle známky fyzického napadení a jeho odůvodnění, že spadl, jsou stále častější? Působí na nás senior zanedbaně, ačkoliv se o něj někdo stará? Nedochází senior z ničeho nic na pravidelné lékařské prohlídky? Je bez finančních prostředků? Blízké osoby odmítají jakoukoliv pomoc „zvenčí“ v podobě sociálních služeb, nebo mobilní zdravotní sestry? Ačkoliv předtím vitální senior najednou působí sklesle a bez chuti do života?

Jednou z nejpodstatnějších věcí je primární prevence. V tomto případě nejde o zabránění jednotlivcům páchat násilné trestné činy, primární prevence má za cíl snížit riziko tohoto chování v celé populaci. A přitom stačí nebýt lhostejný ke svému okolí a všímat si, registrovat nezvyklé chování, nebo vzhled sousedů nebo známých, nebát se na situaci upozornit lékaře nebo úřady, ale hlavně chovat se k seniorům s úctou a ohledy, jaké si za své celoživotní zkušenosti a práci zaslouží.

 V případě akutního ohrožení je na místě kontaktovat Policii ČR na čísle 158. Obrátit se můžete rovněž na intervenční centra, která se na tuto problematiku specializují. Poradit se můžete také na lince důvěry a se sociálními pracovníky. Pomoci mohou v nelehké situaci rovněž sociální a zdravotní služby jako azylové domy, krizová centra a zdravotnická zařízení.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR