KRNOV | První etapa rekonstrukce Mikulášské ulice, která zahrnuje část od okružní křižovatky po mateřskou školu a také ulici E. F. Buriana, je u konce. Zbývá dokončit instalaci mobiliáře. Stavební práce v druhé etapě, od křižovatky s Horovou ulicí po ulici Nádražní, budou pokračovat od března. Zakázku za 48 milionů korun bez DPH realizuje společnost Silnice Morava. Ve smlouvě je dokončení prací stanoveno na konec srpna.

Foto: MěÚ Krnov

„Staveniště v první etapě je už vyklizené, pouze v průběhu února a března dojde k montáži laviček, cedulí a také sloupků, které mají zabránit vjezdu vozidlům na plochu před vstupem do divadla a do bezprostřední blízkosti podzemních kontejnerů na parkovišti před večerkou,“ uvedl Petr Mynář z odboru investic a správy majetku.

Předběžný termín zahájení další etapy rekonstrukce je stanoven na 1. března. Jakým způsobem práce začnou a zda to bude po etapách, řeší v současné době s ohledem na technologii výstavby zhotovitel. Zároveň jedná s dopravci, jelikož v části ulice od Nádražní po Bezručovu jezdí jak autobusová příměstská, tak městská hromadná doprava. Jakmile zjistíme veškeré podrobnosti, budeme občany informovat nejen prostřednictvím městských komunikačních prostředků, ale i letáků, které najdou obyvatelé Mikulášské ulice ve svých domovních schránkách,“ řekl Petr Mynář.

Ten předpokládá, že stavební činnost zahájí bourací práce, tedy kompletní vybourání stávajících vrstev chodníků a všech obrubníků. Následovat bude odfrézování krytů živičné komunikace, které bude provedeno nejdříve v místech parkovacích zálivů, kde se následně provedou navrhované konstrukce. Rekonstrukce jízdních pruhů ulice se bude provádět v celé délce druhé etapy v závěru stavby. „Mezi prvními pracemi budou také zemní výkopy pro položení napájecího kabelu pro nové veřejné osvětlení a kabelů sítí elektronických komunikací, což si v některých místech vyžádá odstranění stromů a další zeleně,“ upřesnil.

Po rekonstrukci ulice bude mít živičná komunikace šířku sedm metrů, z každé strany k ní budou přiléhat parkovací pruhy o šířce dva metry. V místech přechodů pro chodce budou parkovací pruhy přerušeny plochami chodníku a zeleně tak, aby délky přechodů nepřesáhly sedm metrů. Vjezdy k nemovitostem budou předlážděny žulovou kostkou a nově vzniknou dlážděné plochy pro odstavení odpadových nádob. Součástí stavby jsou i sadové úpravy, včetně asanačních zásahů do lipové aleje a její následné dosadby. K asanaci jsou navrženy především dřeviny silně poškozené nebo odumírající, a dále stromy a keře, které nyní rostou v těsné blízkosti nebo přímo v místech budoucích zpevněných ploch.

Zdroj: MěÚ Krnov