KRNOV | Projekt krnovských náplavek u řeky Opavy má za sebou velmi důležitou fázi. Spočívala ve zpracování technické studie „Krnov – Řeka ve městě – I. etapa“, která sjednotila plány Krnova na přírodě a lidem blízkou úpravu okolí řeky Opavy s protipovodňovou ochranou města. Tu nyní projekčně řeší státní podnik Povodí Odry.

Foto: Vizualizace

„V rámci první etapy bylo řešeno zhruba sedmdesát prvků z projektu Řeka ve městě, které by si do své projektové dokumentace protipovodňových úprav a následně i samotné realizace měl převzít státní podnik Povodí Odry. Jde především o náplavky u domů s pečovatelskou službou, u knihovny či kina Mír, ale také o vegetační úpravy, lávky nebo rekreační trasy. Technický podklad se zástupci Povodím Odry detailně komunikujeme, aby ho v maximálně možné míře přijali. Diskutujeme s nimi zejména technické a majetkově-právní řešení jednotlivých opatření, tedy to, kdo je bude realizovat, financovat a pečovat o ně,“ uvedl starosta Tomáš Hradil.

Diskuse se vede například o řešení protipovodňové ochrany v úseku od knihovny po most v ulici U Jatek. Povodí Odry zde navrhuje předsazenou železobetonovou novou nábřežní zeď, zatímco projektanti preferují variantu zachování a sanace stávajících zdí. „Jako oporu pro svůj návrh provedli předběžný stavebně-technický průzkum zdí v prostoru uvažované náplavky v těchto místech. Ten potvrdil možnost sanace a zpevnění zdí bez nutnosti realizovat předsazenou železobetonovou zeď, která by zásadním způsobem narušila genius loci místa, v projektu Řeka ve městě nazvaného krnovským Manchesterem,“ upřesnil Tomáš Hradil.

Součástí technické studie byl také dendrologický průzkum, který spočíval v detailním zmapování všech dřevin v zájmovém území. „Projektanti z něj následně vycházeli a usilovali o zachování hodnotných dřevin v co nejvyšší míře,“ řekla Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb s tím, že uvnitř obvodu budoucího staveniště bylo evidováno a zhodnoceno krajinářským architektem Petrem Ondruškou celkem 582 stromů, 73 keřů a 8 895 metrů čtverečních porostních skupin stromů a keřů. Technická studie je doplněna také o posudek založení pilířů lávek nebo vizualizace, jejichž cílem je zobrazit hlavní a z hlediska města nejdůležitější návrhy ve formě, která bude srozumitelná všem.

Technickou studii za téměř sedm milionů korun bez DPH, která vychází z projektu Řeka ve městě, jehož cílem je využít společenského a rekreačního potenciálu řeky a začlenit ji do struktury a organismu města, zpracovaly společnosti Atelier Fontes a Aquatis. Mimo dotčených orgánů státní správy a vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury byla projednána i s vlastníky významných nemovitostí přiléhajících k řece Opavě. „Byli to například zástupci firem Strojostvit, Veolia, Strojírny Kalinowski nebo Nachmelená Opice, kteří záměr města přijali pozitivně,“ uzavřela Pavla Hájková.

Foto: Vizualizace