MSK | Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) upozorňuje občany na nebezpečí při podzimních pracích a úklidu hlavně na svých zahradách a loukách, kdy často spalují hořlavé látky, odpady, rostlinné zbytky a také plošně vypalují trávu.

Foto: ilustrační – Pixabay

Pokud se na přelomu tohoto a příštího týdne vyčasí, bude taková hrozba velmi brzy reálná. Základním pravidlem je spalovat pouze suché zbytky za příznivého počasí a za dodržení několika bezpečnostních podmínek. Hasiči doporučují jiné formy likvidace – komposty, drtiče a štěpkovače, sběrné dvory.

Jestliže občan poruší zákazy nebo povinnosti stanovené zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, může hasičský záchranný sbor (HZS) kraje uložit peněžitou pokutu až do výše 25 000 Kč. Obdobné jednání právnické nebo podnikající fyzické osoby může být „ohodnoceno“ pokutou až do výše 500 000 Kč. 

Při silnějším větru dochází velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště a zejména starší lidé mohou v takovýto okamžik podlehnout panice, ztrátě orientace a dalším okolnostem v přímé vazbě na svůj věk, a tím dané možnosti pohybu. Nestihnou v dostatečně krátké době zamezit rozšíření ohně do okolí a zabránit škodám, které v dané souvislosti mohou vzniknout.

Vážným nebezpečím je také používání nejrůznějších hořlavin, které jsou „po ruce“, při nedostatečně rychlém pálení, třeba kvůli tomu, že klestí, listí či jiný zahradní odpad je málo vyschlý. Nečekaný zážeh hořlaviny může způsobit vážné popáleniny i materiální škody.

Přesto, že počet takovýchto požárů nebývá v Moravskoslezském kraji mnoho, do dvaceti za rok, tak jejich rozšířením do lesních porostů případně na majetek, ploty, nebo obydlí může dojít k milionovým škodám. Nezřídka se stává, že osoba, která provádí likvidaci rostlinných zbytků spalováním, se sama zraní v důsledku nadýchání se zplodin hoření a musí být hospitalizována v nemocnici. Nejhorším následkem takového počínání však je, že může dojít k tragickým úmrtím nebo k rozsáhlým těžkým popáleninám.

Byť by se mohlo zdát, že jde o takzvaný zásah vyšší moci, u požárů na volném prostranství je téměř vždy příčinou jejich vzniku selhání lidského činitele při nesprávném vyhodnocení povětrnostní situace, zanechání nevychladnutého ohniště po pálení klestí bez dozoru a podcenění svých vlastních schopností, o požití alkoholických nápojů nemluvě.

Pokud nelze postupovat jiným způsobem, např. odvézt hořlavé látky, odpad nebo rostlinné zbytky do sběrných dvorů nebo sběrných kontejnerů, nebo použít štěpkovač, dodržujte dále uvedené

ZÁKAZY a RADY:

Je zakázáno

 • vypalování trávy a porostů,
 • rozdělávání ohňů v období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
 • kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit v lesích mimo vyhrazená místa,
 • rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Dbejte, abyste

 • nerozdělávali oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů,
 • od hořícího ohně neodcházejte, zalijte jej vodou, vyhrabejte zbytky dřeva, spáleniště s popelem ještě překryjte vrstvou zeminy,
 • při zjištění nějaké mimořádné události např. požáru v lese, plošného vypalování trávy, porostů apod. zavolejte co nejdříve na tísňovou linku 150 (112).

Při pálení klestí, např. v rámci čištění lesa, dodržujte následující zásady a pravidla

 • je zakázáno pálení klestu (i jiných hořlavých látek) při silném větru,
 • každé pálení ohlaste na operační středisko HZS, uveďte datum a místo pálení, stanovená opatření proti vzniku a šíření požáru a osobu, která za pálení odpovídá včetně kontaktu (např. číslo mobilního telefonu), na hlavní webové stránce HZS MSK hzsmsk.cz je možno ohlásit takové pálení i elektronicky
 • dbejte pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru, který může stanovit další podmínky nebo pálení zakázat,
 • spalováním může být pověřena pouze osoba starší 18 let,
 • spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
 • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
 • velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě, po úklidu, je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
 • místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 metr, odkud budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
 • místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
 • při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení ihned přerušit a oheň uhasit,
 • místo pálení opusťte až po úplném uhašení ohně,
 • místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolujte.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Vám přeje příjemný podzim bez mimořádných událostí.

Zdroj: HZS MSK