KRNOV | S dvouměsíčním předstihem bude na konci října ukončena rekonstrukce kanalizace v Chářovské ulici. Výměna nevyhovujícího potrubí pro odvod splaškových vod za nové v délce 1,4 kilometru probíhá od července.

Foto: ilustrační – Pixabay

„V úseku mezi ulicemi Textilní a Libušinou proběhlo, vzhledem k dobrému stavu potrubí, jen vložkování stávající kanalizace bezvýkopovou technologií. Zbytek trasy, po křižovatku s ulicí Čsl. armády, byl prováděn otevřeným výkopem. Tento nově položený řad zcela nahradil starou, již nevyhovující kanalizaci, a to včetně propojení ulic Nábřežní a Zeyerovy. Na novou kanalizaci byly připojeny všechny nalezené stávající kanalizační přípojky k nemovitostem a současně bylo umožněno i napojení dalších nemovitostí, pokud si jejich majitelé o to požádali. Spolu s výstavbou kanalizace byly osazeny také nové uliční vpusti s napojením do kanalizačního řadu,“ popsal již hotové práce Lubomír Stýskala z odboru veřejných zakázek.

Závěrečné práce budou spočívat v doplnění rýhy, zasypané štěrkodrtí, o vrstvu asfaltové směsi, která zajistí bezpečnou sjízdnost komunikace a umožní její údržbu v zimních měsících. „Případné drobné nedodělky, které budou uvedeny v předávacím protokolu, budou dodavatelem odstraňovány v průběhu října nebo počátkem listopadu. Ale už během odstraňování nedodělků lze stavbu bezpečně užívat v souladu s požadavky Správy silnic Moravskoslezského kraje a se zpracovanou projektovou dokumentací, podle které je stavba realizována,“ řekl Lubomír Stýskala.

Původně měla být kanalizace hotová až na konci letošního roku. Důvodem dřívějšího ukončení stavby je úprava a zmenšení rozsahu díla, a to o konečnou pokládku obrusné asfaltové vrstvy v celé ploše komunikace. „S pokládkou této vrstvy se počítá v horizontu dvou let. V současnosti vzniká projektová dokumentace, která řeší nejen rekonstrukci komunikace v Chářovské ulici, ale i chodníky a jejich výškovou úpravu, dále položení nové dlažby a opravu opěrných zídek. Dokumentace bude hotová do konce letošního roku a bude sloužit jako podklad pro jednání s Moravskoslezským krajem o podílech na financování akce Rekonstrukce komunikace a chodníků ulice Chářovská. Komunikace v Chářovské ulici totiž není v majetku města Krnova,“vysvětlil místostarosta Michal Brunclík.

Zdroj: MěÚ Krnov