BRUNTÁL | Přemýšleli jste někdy nad tím, kde se berou v knihovně knihy? Moudrý čtenář si patrně uvědomí, že knihy se neobalí a neocitnou na regálech samy. Nežijeme (bohužel) ve fantastickém světě Zeměplochy Terryho Pratchetta, ve kterém by knihy měly nožičky (stejně jako slavné zavazadlo ve fantasy románu Barva kouzel), aby vyskočily samy na regál. Ve skutečnosti to není tak zábavné, ale o poznání složitější. Vezměme to však postupně.

Foto: Městská knihovna Bruntál

Podle posledních relevantních údajů České národní bibliografie bylo v České republice v roce 2022 celkově vydáno 14 500 titulů. Je zázrak, že se v naší malé zemi vydá a prodá tolik knížek; Češi jsou stále národem čtenářů, což ostatně potvrzují čtenářské průzkumy renomovaného odborníka Jiřího Trávníčka. Aspoň jednu knihu za rok přečte 73 % Čechů. Zároveň máme v naší zemi nejhustší síť veřejných knihoven na světě (i díky Zákonu o veřejných knihovnách obecních z roku 1919) a knihovny tak patří k významným odběratelům knih a mnohdy nakupují se slevami přímo z jednotlivých nakladatelství. Je ovšem logické, že z tak obrovského počtu vydaných titulů nemůže běžná městská knihovna nakoupit vše. Z toho důvodu mají knihovny akviziční oddělení s pracovníkem či pracovníky, kteří knihy do knihovny nakupují a určují skladbu knihovního fondu dle poptávky čtenářů, aktuálnosti daného fondu, ale také samozřejmě i s ohledem na ceny.

V případě Městské knihovny Bruntál zajišťuje akvizici její oddělení, tzv. Regionální knihovnické centrum (RKC) sídlící na Zámeckém náměstí. Proč tomu tak je? Městská knihovna Bruntál byla v roce 2006 pověřena Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě výkonem tzv. regionálních funkcí pro základní knihovny bruntálského regionu. Regionální funkce jsou služby, v jejichž rámci knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí poskytuje základním knihovnám v obcích především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, buduje výměnné fondy a vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

To tedy znamená, že se RKC nestará jen o nákup titulů pro bruntálskou knihovnu, ale pro všechny knihovny v okrese; v našem případě se jedná celkem o 51 knihoven! Každý rok musí pracovnice RKC zpracovat, zkatalogizovat, obalit a následně distribuovat několik tisíc titulů. Distribuce do knihoven probíhá přibližně každých 14 dní a pracovnice jezdí s dodávkou nejen do Krnova či Rýmařova, ale také např. až do Osoblahy či Slezských Pavlovic. Okres Bruntál je co do rozlohy největším okresem Moravskoslezského kraje a je nutné zajistit kvalitní literaturu i pro čtenáře ve vzdálených obcích.

A nejdůležitější otázka: jak je chod RKC financován? Každá knihovna je samozřejmě placena svým zřizovatelem, tedy v případě Městské knihovny Bruntál Městem Bruntál. Každý rok ale Městská knihovna Bruntál prostřednictvím ředitele žádá Moravskoslezský kraj o dotaci. Smlouva o poskytnutí dotace z finančních prostředků kraje musí následně projít schválením radou města a po přijetí dotace (obvykle brzy na jaře) nic nebrání tomu, aby knihovna mohla začít nakupovat knihy (ale také deskové hry atd.).

Chtěl bych touto cestou poděkovat městu Bruntál a jeho vedení za velkou podporu, které se knihovně z jejich strany dostává, dále Moravskoslezskému kraji, který ze svých finančních prostředků zajišťuje regionální funkce (mimochodem jedná se o celorepublikový systém a náš kraj je ve srovnání s jinými kraji opravdu velmi štědrý), Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, která našemu RKC poskytuje metodickou pomoc, dále Muzeu v Bruntále a jejímu vedení, že naší knihovně pronajímá prostory RKC (z kapacitních důvodů) na Zámeckém náměstí, a v neposlední řadě také samotným pracovnicím Ivance Pobežalové, Veronice Jurikové, Janě Chromcové, Ivě Miliánové a Monice Janíkové za jejich práci, bez které by knihovny v okrese nemohly fungovat.

Autor: Jakub Vlček, Městská knihovna Bruntál

Foto: Městská knihovna Bruntál

Foto: Městská knihovna Bruntál