MSK I když počasí občas nepřipomíná právě probíhající roční období – zimu, je nasnadě si připomenou zejména povinnosti řidiče související s provozem vozidla v zimním období. Počasí se může v tomto období změnit velmi rychle. Již téměř dva roky platí na našich silnicích novela zákona o silničním provozu, která například stanovila další povinnosti řidiče.

Foto: Policie ČR

Mimo další stanoví, že: „řidič nesmí: Řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“.

I v loňském roce moravskoslezští policisté v rámci dohledu nad bezpečností silničního provozu udělili v blokovém či příkazním řízení pokuty týkající se ustanovení silničního zákona, které upravuje povinnosti řidiče. Konktrétně za porušení výše citovaných dvou ustanovení to bylo v desítkách případů.

V provozu na pozemních komunikacích se objevují vozidla, která jsou pouze lokálně očištěna od sněhu a ledu. Na předním skle mají například pouze „průzor“ pro výhled z vozidla. Je však potřeba uvést, že jestliže je vozidlo vpředu, vzadu a po stranách řádně očištěno od sněhu či ledu jsou výhledové podmínky pro řidiče takového vozidla mnohem lepší.  Je schopen sledovat ostatní účastníky silničního provozu a včas reagovat. Zde můžeme uvést další ustanovení téhož zákona: „…při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní,…“

K prvnímu uvedenému ustanovení citovanému výše lze zmínit případy, kdy zejména z rozměrných motorových vozidel padají za jízdy kusy ledu. Tyto se uvolňují hlavně při rozjezdech a v zatáčkách. Nic netušící řidič jedoucí za takovýmto vozidlem je poté překvapen tím, že mu led spadne na vozidlo. Uvedená situace může vést k nehodě, ke škodě na majetku či zdraví osob.

S ohledem na rozměry například nákladního vozidla a jeho návěsu či přívěsu mají jejich řidiči ztíženou situaci při odstraňování ledu z uvedených ploch.

Některé spediční firmy používají ve svých areálech na odstranění ledu speciální rampy. Menší dopravci pak musí spoléhat pouze na řidiče, který musí led očistit. Je možné odstranit led na nákladu zevnitř kamionu. V případě pohybu na střeše návěsu musí řidič myslet na svou bezpečnost a další předpisy upravující jeho činnost. Lze užít i nové technologie zastřešení návěsů, které umožňují „nafouknout střechu“, aby sníh či led poté samovolně spadl ze střechy.

Ovšem velkou roli hraje finanční stránka. V některých sousedních zemích jsou na odpočívadlech postaveny „rampy“. Za porušení obou výše citovaných ustanovení hrozí na místě pokuta až 2000 korun.