BRUNTÁLSKO | 1. července 2017 nabyl účinnosti nový přestupkový zákon, který zrušil předchozí přestupkový zákon. Věková hranice odpovědnosti za přestupek zůstala na 15 letech, v tomto ohledu nenastala žádná změna. Děti do 15 let nejsou tedy za přestupky odpovědné.

Foto: ilustrační – Pixabay

Nový přestupkový zákon sjednocuje právní úpravu odpovědnosti za správní delikty fyzických osob a právnických osob. Nově tak přestupek zahrnuje vedle stávajících přestupků fyzických osob i jiné správní delikty fyzických osob, právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Zůstávají napomenutí, pokuta, zákaz činnosti a propadnutí věci. Mezi nový správní trest patří zveřejnění rozhodnutí o přestupku, který lze uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě, stanoví-li tak zákon. Je však třeba dbát na to, aby zásah do soukromí pachatele nebyl nepřiměřený vzhledem k povaze a závažnosti přestupku.
Nově se také zavedli přitěžující a polehčující okolnosti, ke kterým se přihlédne při určení druhu a výměry správního trestu. Jako polehčující okolnost bude brána například skutečnost, že pachatel spáchal přestupek ve věku blízkém věku mladistvým nebo že přestupek spáchal pod vlivem hrozby nebo nátlaku. Za přitěžující okolnost bude považována situace, kdy pachatel spáchal více přestupků nebo ho spáchal opakovaně.

Pokud budete budit veřejné pohoršení, zaplatíte pokutu 10 tisíc korun. Veřejné pohoršení ve smyslu zákona o přestupcích nastává v případě současného naplnění tří znaků: musí být spácháno veřejně, jednání musí subjektivně pohoršovat zpravidla více než dvě osoby, které budou tomuto jednání obvykle přítomny současně, a musí být v rozporu s tím obsahem mravnosti, na němž se společnost shoduje. Deset tisíc zaplatíte rovněž  za ublížení na cti, nedodržení omezujícího opatření, nebo rušení nočního klidu.