ČR | Podzimní prázdniny jsou již od roku 2015 termínem realizace pravidelných kontrol restauračních zařízení a dalších provozovatelů na dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, a v součinnosti s Celní správou České republiky na dodržování zákona o hazardních hrách. 

Foto: Policie ČR

Cílem bezpečnostního opatření je především prevence. Policejní preventisté proto každoročně vstupují v průběhu podzimního období do škol s besedami zaměřenými na zvyšování právního vědomí v oblasti závislostí u dětí do 18 let.

„Kontroly provozoven, které realizujeme průběžně v rámci celého kalendářního roku ve všech regionech České republiky, jsou v období podzimních prázdnin významné zejména proto, že děti hledají program, jak by se na pár volných dní společně zabavily. Kontroly budou realizovány ve vytipovaných restauračních zařízeních, klubech, barech, ale i na venkovních akcích spojených s prodejem alkoholu. Prodej alkoholu osobám mladším 18 let zaznamenáváme také u samotných prodejců v kamenných obchodech, proto i kontroly obchodníků nebudou v tomto období výjimkou,“ vysvětluje plk. Petr Sehnoutka, ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR.

O zdravotních rizicích a škodlivém vlivu alkoholu či tabáku na vývoj dětí není pochyb. Osvěta široké veřejnosti v dodržování zákazu podávání a prodávání alkoholu osobám mladším 18 let je na místě. To nám dokazují i konkrétní zjištěné případy podávání alkoholu dětem z bezpečnostních opatření v předchozích letech. Evidujeme případy, kdy dospělá osoba poskytla nezletilým osobám alkohol, u kterých orientační dechovou zkouškou byla zjištěna přítomnost 2,21‰ alkoholu v dechu ve věku do 15ti let a 1,57 ‰ ve věku 15-18 let. Mezi časté případy patří i situace, kdy rodiče pod vlivem alkoholu podávají alkoholické nápoje svým dětem. Konkrétně mladá matka, u níž bylo zjištěna přítomnost alkoholu v dechu v hodnotě 3,58 ‰, podala alkohol mladistvé dceři, u které kontrolní dechová zkouška naměřila hodnotu 3,22 ‰ alkoholu v dechu.

Konkrétní porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v předchozích letech obsahovalo například toto jednání:

  • Provozovatel nevyzval kouřící osoby, aby v tomto jednání nepokračovaly nebo aby prostor opustily.
  • Provozovatel stravovacích služeb neoznačil vnitřní prostor, kde je zakázáno kouření u vstupu viditelnou grafickou značkou „Kouření zakázáno“.
  • Provozovatel nezajistil v místě prodeje alkoholických nápojů v rámci stravovací služby text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.
  • Prodejce nezajistil v rámci stravovací služby text zákazu prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret osobám mladším 18 let.
  • Prodejce prodal nebo podal alkohol nebo cigarety osobě mladší 18. let.

Děti se rozhodně nebrání experimentům s novými látkami, aniž by domýšlely rizika zdravotních komplikací a dopadů. Zkouší různé tyčinky a sladkosti například s přítomností kanabinoidů. „Za zmínku stojí i aktuálně řešený problém s užíváním a distribucí nikotinových sáčků ve školách. Jedná se o sáčky, v nichž je obsažen čistý nikotin, v různých příchutích a o různé intenzitě. Tento fenomén se rychle rozšířil mezi dětmi na základních školách. Vzhledem k tomu, že tento produkt nepodléhá žádné právní úpravě ani regulaci, doporučují policejní preventisté školám, aby si tuto problematiku školy výslovně upravovaly ve svých školních řádech, neboť hrozí u dětí předávkování či poškození zdraví,“ dokresluje situaci plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

V rámci loňského opatření zrealizovali preventisté Policie ČR v měsíci říjnu 295 osvětových besed na téma závislostního chování u dětí. Za celý rok 2021 pak absolvovalo 568 školních skupin besedu na téma primární protidrogové prevence.

Letošní bezpečnostní opatření, do kterého se kromě různých složek Policie České republiky zapojí tradičně také obecní a městské policie, pracovníci orgánů sociálně – právní ochrany dětí, Česká obchodní inspekce, Celní správa ČR, živnostenské úřady i hygienické stanice, bude realizováno od 7:00 hodin 26. října do 24:00 hodin 30. října 2022 a klade si za cíl preventivně působit v provozovnách a místech, které jsou častým místem setkávání mládeže.

Celní správa ČR – kontroluje plnění povinnosti registrace hráčů při vstupu do herních prostorů, zejména s ohledem na možnost registrace a hraní mladistvých, a kontrolu uspořádání herních prostorů tak, aby nedošlo k ohrožení mladistvých, tedy možnosti pasivní účasti na hazardní hře. V rámci dalších kompetencí také kontroluje především vybrané výrobky, tedy zdanění a značení alkoholu a řádné označení cigaret tabákovou nálepkou.

Krajská hygienická stanice – kontroluje dodržování zákazu kouření na zákonem určených místech, dodržování povinností souvisejících s prodejem tabákových a souvisejících výrobků a alkoholických nápojů.

Česká obchodní inspekce – kontrola zákazu prodeje alkoholu, tabáku a kuřáckých pomůcek, hraček napodobujících tabákové výrobky dětem apod. (zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek ji umožňuje od roku 2017 pravidelně využívat figurantů mladších 18 let při kontrolách dodržování zákazu prodeje alkoholu mladým lidem).

Zdroj: Policie ČR