ČR | Se zdravotními komplikacemi málokdo počítá a člověk si je často vůbec nechce připustit. Mnohdy pak musí v důsledku onemocnění či úrazu řešit novou situaci včetně žádosti o invalidní důchod. Bývá často zaskočen a spoustu informací neví. Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky, které s procesem přiznání invalidního důchodu souvisí.

Foto: Plakát

Žádost o invalidní důchod můžete podat elektronicky prostřednictvím „Žádosti o důchod online“ nebo osobně na kterékoli okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Základní podmínkou je uznání invalidity. Vyřizování žádosti o invalidní důchod má dvě na sebe navazující části: proces posouzení invalidity, na který plynule navazuje proces rozhodování o invalidním důchodu.

1. PROCES POSOUZENÍ INVALIDITY

Po podání žádosti je třeba posoudit váš zdravotní stav a jeho negativní dopad na vaši pracovní schopnost. Posudkový lékař Institutu pro posuzování zdravotního stavu (IPZS) objedná základní vyšetření u vašeho ošetřujícího lékaře, kterého jste uvedli v žádosti. Jste vyzváni k tomu, abyste svého ošetřujícího lékaře kontaktovali a domluvili se na dni vyšetření. Dále jste informováni, že máte možnost do 15–20 dnů od podání žádosti doložit dle vlastního uvážení další lékařské nebo zdravotnické zprávy (klinická psychologie, audiometrie apod.). Vaší povinností je vyplnit a doložit tzv. profesní dotazník. Ten obsahuje kromě vašeho subjektivního vnímání zdravotního stavu a jeho vlivu na vaši pracovní schopnost také informace o vaší dosavadní kvalifikaci, pracovních zkušenostech a předchozích vykonávaných zaměstnáních. Při zpracování posudku vychází posudkový lékař z kompletní zdravotnické dokumentace, přičemž vás může v případě nejasností požádat o dodání dalších podkladů nebo o spolupráci. K podkladům doloženým po vypracování posudku se již ze zákona nepřihlíží.

Posudkový lékař obvykle invaliditu posuzuje, aniž by vás osobně viděl

Posudkové lékařství je specializovaný medicínský obor, který vyžaduje znalost klinické medicíny a zákonů sociálního zabezpečení. Principem posudkového lékařství je aplikovat váš zdravotní stav na příslušná ustanovení právních předpisů. Proto posudkový lékař nehodnotí samotnou diagnózu, ale pouze dopad vaší dlouhodobé nemoci, úrazu či jejich následků na vaši pracovní schopnost. Vychází z nálezů a zpráv, ve kterých ošetřující lékaři popisují, co zjistili při vyšetření. Proto vás k osobnímu jednání zveme pouze výjimečně, například pokud potřebujeme ověřit nesrovnalosti v podkladové dokumentaci.

Dopad jednotlivých nemocí či postižení se při hodnocení invalidity nesčítá

Trpíte-li několika nemocemi či postiženími, posudkový lékař stanoví jednu, která vaši pracovní schopnost snižuje nejvíce. V odůvodněných případech může pro další nemoci zvýšit určenou míru poklesu pracovní schopnosti, a to maximálně o 10 %.

Uznání invalidity, a tím přiznání invalidního důchodu nemusí být trvalé

Váš zdravotní stav se může zlepšit, ale také zhoršit. Pokud není invalidita uznána s trvalou platností, provádí se tzv. kontrolní lékařská prohlídka. Podat žádost o změnu výše invalidního důchodu můžete také vy sami, když se budete domnívat, že se váš zdravotní stav změnil. Při každém kontrolním posouzení může být stupeň invalidity ponechán beze změny nebo zvýšen, ale také snížen.

Proces uznání invalidity lze zrychlit

Celý proces výrazně zrychlíte, když doložíte veškeré lékařské zprávy a nálezy již se žádostí o invalidní důchod.

Uznání invalidity posudkovým lékařem neznamená  automatický nárok na invalidní důchod.

Zdroj: ČSSZ