MSK | Součástí dnešního života jsou, ať se nám to líbí či nikoliv, drogy. Obecně známým faktem v oblasti drogové problematiky je skutečnost, že narůstá počet drogově závislých osob a že se snižuje věk těch, kteří do kontaktu s drogou přicházejí. Obsahem tohoto článku je několik preventivních rad určených rodičům, jak předcházet problémům s drogami u dětí, jakým změnám v chování dětí by měli věnovat pozornost či kam se v případě potřeby obrátit s žádostí o radu.

Co se v prevenci problémů působených návykovými látkami u dětí osvědčilo?

 • O drogách s dětmi mluvte – cigarety, alkohol, marihuana nebo jiné návykové látky se mohou objevit např. ve škole či při volnočasových aktivitách.
 • Buďte sami dětem dobrým příkladem.
 • Děti podporujte v jejich zájmech a koníčcích.
 • Naslouchejte dětem, nepodceňujte je.
 • Důvěřuje jim a pěstujte v nich jejich vlastní sebedůvěru.
 • Učte je, jak se bránit negativnímu vlivu ostatních kamarádů, známých…, naučte je říkat „Ne, nechci“, pokud jim drogu někdo nabídne.
 • Vzdělávejte se v této oblasti, ať jste schopni dítěti podat správné informace, především o rizicích, kterou jsou s jejich užíváním spojeny.

Jakým změnám v chování dítěte věnovat pozornost? Především těm z níže uvedených, které se opakují nebo se objevují společně.

 • Zhoršení školního prospěchu.
 • Noví přátelé a známí, omezení kontaktu s těmi „starými“.
 • Změny nálad, podrážděnost, nepředvídatelné reakce.
 • Lhaní, snížená sebedůvěra.
 • Únava, zvýšená potřeba spánku.
 • Zanedbávání zevnějšku, snížení hmotnosti.
 • Doma se začne ztrácet alkohol, cigarety, léky, peníze nebo hodnotnější věci.
 • Pozdní návraty domů, útěky z domova.

Kde se o této problematice můžete poradit?

Prevenci, poradenství a léčbu v oblasti závislostí poskytuje v České republice mnoho center.

Existuje několik možností, kde se s odborníkem poradit:

 • Kontaktní centra– pomáhají závislým uspořádat si život, poskytují psychologickou péči, pomohou se zajištěním zdravotního dohledu.
 • Adiktologické ambulance– věnují se terapii závislosti, nastavují podmínky pro dlouhodobou spolupráci.
 • Specializované ambulantní služby– soustředí se na léčbu závislosti a jejích zdravotních důsledků, využívá se zde například substituční terapie (braní původní drogy je nahrazeno lékařsky předepsaným užíváním látky s podobnými účinky a vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky).
 • Denní stacionáře – poskytují psychologickou pomoc.
 • Poradny pro rodiče – jsou určeny rodinným příslušníkům závislých osob, pomáhají urovnávat vzájemné vztahy a dávají podporu v obtížené životní situaci.

V lékárnách jsou také dostupné testy na pro detekci drogy, v ceně okolo 150,-Kč, v závislosti na výrobci. Testy se provádí z moči. Toto testování je pouze orientační. Přesný výsledek poskytne laboratorní vyšetření, o kterém se můžete poradit s pediatrem.

Rodiče mohou svým působením v rodině přispět velkým dílem k tomu, že dítě bude samo schopno vyhodnotit tuto problematiku jako natolik závažnou, že drogám ve vlastním životě nedá žádnou šanci.

Zdroj: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje