HOLČOVICE | Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany lesa v Ostravě uložili pokutu 1,9 milionu korun podnikateli Jiřímu Čížkovi za ohrožení životního prostředí v lesích v Holčovicích na Bruntálsku. Muž nedostatečně pečoval o nabyté hospodářské lesní pozemky a zapříčinil tak vznik holin o výměře cca 8 hektarů. To pro srovnání odpovídá zhruba osmi fotbalovým hřištím.

Foto: ilustrační – Pixabay

Podnikatel postupně koupil desítky hektarů travnatých pozemků, které s pomocí čerpání státních dotací zalesnil. Nově vzniklý mladý les získal statut hospodářského lesa, o který má být podle lesního zákona pečováno především s ohledem na co největší výnos dřevní hmoty. Podnikatel měl porost chránit před působením různých škodlivých činitelů, například zvěře.

„Zachoval se však přesně naopak. Mladý les nechal zvěři napospas. Na okusování porostu se podíleli například daňci, které zde choval, ale také jeleni a srnci, kteří přicházeli z okolí. Oplocení okolo porostu bylo naprosto nedostatečné. Místa průchozí pro zvěř nebyla včas vyhledávána a opravována. V lokalitě, kde měl podle map vysazený les růst, během několika let vzniklo 8 hektarů holin. Dalších téměř 15 hektarů mladého lesa bylo výrazně poškozeno. Stromky poničené zvěří snadno podléhaly dalším škodlivým činitelům jako mráz, výkyvy teplot nebo růst travin. Vzniklé holiny podnikatel navíc ani nezalesňoval, jak mu ukládá lesní zákon,“ popsal případ Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Z vlastnictví lesa vyplývá celá řada povinností daných zákonem a zabezpečení před nadměrným poškozováním zvěří je jednou z nich. „Každý vlastník musí svůj les znát a má povinnost jej pravidelně kontrolovat, protože je za jeho stav odpovědný. Les je velmi významnou složkou životního prostředí, proto nakládání s tímto majetkem není zcela na libovůli vlastníka, ale řídí se jasnými zákonnými pravidly. Když už byly části mladých lesních porostů zničeny, měl vlastník zničené stromky průběžně nahrazovat novými sazenicemi. To se však v tomto případě nestalo,“ komentoval Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Zároveň připomněl, že o tom, jak o les pečovat, se mohou vlastníci radit s odbornými lesními hospodáři. Kdo je pro jejich majetek odborným lesním hospodářem, zjistí u příslušného magistrátu nebo městského úřadu obce s rozšířenou působností.