OSOBLAŽSKO | První parní vlak vyjede do nové sezóny 20. června 2020. V souvislosti se šířením koronaviru přijaly Slezské zemské dráhy v součinnosti se státními orgány mnohá bezpečnostní opatření. Byla zavedena hygienická opatření včetně desinfekce. Zároveň bylo zvýšeno informování cestujících. Pro zaměstnance Slezské zemské dráhy připravily roušky a jednorázové rukavice pro případ potřeby.

Foto: MSK

Pro cestující jsou na palubě k dispozici dezinfekční prostředky na toaletách. O možnosti jejich využití budou cestující informováni také vlakovým rozhlasem. Na toaletách je zároveň umístěn informační plakát se správným postupem mytí rukou a další informační plakáty jsou umístěny v interiéru vlaku. Cestující prosíme o dodržování hygienických postupů jako je kýchání a kašlání do kapesníků či rukávu, nikoliv do ruky. Pokračujeme v prodeji občerstvení v Pivním vagóně, které je hygienicky baleno a do přímého kontaktu s ním přichází až zákazník. V případě, že by některý z pasažérů pociťoval potíže spojené s možnou nákazou koronavirem, jsme připraveni použít roušky, které by byly k dispozici i pro takto postiženého pasažéra.

Cestujícím nabízíme možnost rezervace míst ve dvou vozech, tuto možnost doporučujeme především rodinám s dětmi či skupinám. Všechny vozy včetně rezervačních jsou pravidelně desinfikovány před jízdou, během pobytu v Osoblaze a následně po jízdě. Navíc ve vlaku na WC cestující nalezne desinfekci nebo jednorázové rukavice.

Následující pokyny vyhlašují v návaznosti na vyhlášená preventivní opatření proti šíření infekční nákazy COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 a v souvislosti s nařízením Vlády ČR.

Povinnost zakrytí dýchacích cest
Výletní parní vlak je definován dle §24 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů jako veřejná drážní doprava, tj. doprava provozovaná dopravcem k uspokojování obecných přepravních potřeb podle předem vyhlášených přepravních podmínek, zveřejněného jízdního řádu a tarifu.

Dopravce Slezské zemské dráhy o. p. s. má předem vyhlášeny Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu, Ceník a Jízdní řád svých výletních parních vlaků.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že se na výletní parní vlak vztahuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které je přílohou č. 9 usnesení vlády ČR č. 555 ze dne 18.5.2020 s účinností ode dne 25. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření. Opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,
v prostředcích veřejné dopravy,
na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Pokud ve vlaku bude cestující bez výše uvedených ochranných prostředků, bude vyzván k neprodlenému zakrytí dýchacích cest a je potřeba od něho dodržovat bezpečnou vzdálenost 2 metry.

Pokud nebude cestující na výzvu reagovat, bude povolána Policie ČR.

Zákaz se dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nevztahuje například na:

Děti do dvou let věku,
osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení.

Zdroj: Slezské zemské dráhy