BRUNTÁLSKO | letošní údržba lipové aleje na Uhlířském vrchu je spolufinancována z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018.

Foto: MěÚ Bruntál

Jako každý rok, tak i letos se v průběhu červencových dnů v lipové aleji na Uhlířský vrch pilně pracuje. Probíhají práce na pravidelné každoroční rozsáhlé údržbě památných lip, která je v letošním roce spolufinancována z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2018. Městu se i letos podařilo získat na údržbu aleje dotaci.

Lipová alej na Uhlířský vrch byla vysazena jako čtyřřadá kočárová v letech 1766 – 1770 podél komunikace od města Bruntálu k baroknímu kostelu panny Marie Těšitelky, který stojí na vrcholku Uhlířského vrchu.

Svým rozsahem i zasazením do krajiny tvoří alej významný kulturní a estetický krajinářský fenomén. V roce 1973 byly stromy v aleji prohlášeny za památné a v roce 1993 byla kulturní památka – areál kostela panny Marie Těšitelky – rozšířena o předmětnou alej. V průběhu vývoje došlo v některých místech k narušení aleje a počínajícímu rozpadu, a to vlivem nepříznivých a extrémních klimatických podmínek, vlivem zhoršujícího se stavu životního prostředí. V letech  1996 – 2000 proběhla rozsáhlá rekonstrukce.

Velmi nepříznivě se na stavu aleje podepsaly silná vichřice a námraza na konci roku 2002 a  červnové tornádo v roce 2011.

V obvodu pověřeného úřadu Bruntál je evidováno 16 položek v seznamu památných stromů. Jednou z položek je  lipová alej na Uhlířský vrch, která v sobě zahrnuje  274 z původních 361 lip. Vlastníkem této jedné položky je město Bruntál, pro které to představuje nesmírný závazek a každoroční finanční zabezpečení pravidelné údržby.

Pravidelně se provádí bezpečnostní řezy z důvodu zajištění provozní bezpečnosti a zpomalení rozpadu aleje.  U 41 lip jsou instalovány vazby a každoročně se provádí revize několika z nich podle potřeby nebo podle roku instalace a poslední revize, popřípadě  instalace nových. Pravidelně se prování i kontrola jednotlivých zastřešení dutin a úžlabí, opravy nebo instalace nových.

Zdroj: MěÚ Bruntál