ČR | Povinnost platit rozhlasové a televizní poplatky za vlastnictví, držení či užívání televizního a rozhlasového přijímače ukládá zákon – pro tyto poplatky se vžil historický název „koncesionářské poplatky“. Koncesionářskými poplatky je financován provoz veřejnoprávních médií Českého rozhlasu a České televize, které mají důležitou kulturní a společenskou roli stanovenou příslušnými zákony. 

Foto: ilustrační – Pixabay

Za jaká zařízení se platí?

Mezi zařízení, ze kterých se platí televizní a/nebo rozhlasový poplatek patří jakékoliv zařízení technicky způsobilé přijmout televizní a/nebo rozhlasový signál šířený pozemním vysíláním, družicemi nebo kabelovými systémy. „Mobilní telefony takovými zařízeními nejsou“, upřesňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Kdo je poplatníkem?

O povinnosti platit koncesionářské poplatky se obecně ví, ale panuje nejistota ohledně toho, kdo vlastně je poplatníkem, kdy se jím stává a jaké jsou podmínky pro osvobození od těchto poplatků. „Často slýcháme, že když někdo Český rozhlas neposlouchá a na Českou televizi se nedívá, tak nemusí koncesionářský poplatek platit“, pokračuje Eduarda Hekšová, a dodává: „Tak tomu ale není. Pro vznik povinnosti odvádět koncesionářské poplatky není podstatné, zda rozhlasový a/nebo televizní přijímač skutečně využíváte. I kdyby vám přijímače sloužily jen jako polička pro suvenýry z dovolené, jsou-li technicky způsobilé k reprodukci televizního či rozhlasového vysílání, musíte poplatek platit“. Platba koncesionářských poplatku se tak týká každé fyzické nebo právnické osoby, která vlastní, drží nebo alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový a/nebo televizní přijímač. 

Neplatí ale všichni posluchači a diváci, jelikož poplatek pro spotřebitele je vztažen k pojmu domácnost. V jedné domácnosti může být jak vícegenerační rodina, tak i třeba jen jednotlivec. Poplatek za celou domácnost pak za tuto domácnost platí pouze jedna osoba. Měsíční poplatek za rozhlasový přijímač činí 45 korun, v případě televizního přijímače se jedná o částku 135 korun. 

Zákon navíc pamatuje i na některé zdravotně a sociálně znevýhodněné osoby. Povinnosti platit koncesionářské poplatky jsou zproštěny například domácnosti osob postižených trvalou slepotou nebo hluchotou či domácnosti s nízkými příjmy, jejichž čistý příjem za uplynulé čtvrtletí nepřesahuje 2,15násobek životního minima.

Jak se stane spotřebitel poplatníkem?

Jednou z možností, jak se spotřebitel stane poplatníkem, je situace, kdy splní oznamovací povinnost vůči provozovateli vysílání – tedy, když se přihlásí k úhradě poplatku. „Poplatník se musí přihlásit do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost úhrady poplatku vznikla“, shrnuje Eduarda Hekšová. 

Další možností je, že se za poplatníka koncesionářských poplatků bude dle zákona považovat odběratel elektrické energie, kterému byla doručena dle zákona výzva, a který na ni nereagoval v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne jejího doručení. „Při nesplnění povinnosti reagovat na takovou výzvu v zákonné lhůtě se pak odběratel elektrické energie považuje za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit poplatky“, vysvětluje Eduarda Hekšová a varuje: „Pozor, s nesplněním oznamovací povinnosti zákon spojuje sankci v podobě přirážky, která činí částku ve výši 5000 korun v případě Českého rozhlasu a 10 000 korun v případě České televize.“

Jak správně ukončit povinnost platit?

Pokud je spotřebitel v evidenci poplatníků, avšak přestal být poplatníkem podle zákona, nebo pokud je od placení poplatků osvobozen, popř. pokud se stal členem společné domácnosti, kde jsou již hrazeny poplatky, pak je povinen se dle zákona u příslušného provozovatele vysílání ze zákona odhlásit z evidence poplatníků, a to do 15 dnů od změny dosavadního stavu, jinak se povinnosti platit poplatky nezbaví. „Rozhodně není rozumné přestat hradit poplatky bez řádného odhlášení“, upozorňuje Eduarda Hekšová a uzavírá: „Zákon s touto situací spojuje sankci ve výši 1000 Kč za každý rozhlasový nebo televizní přijímač, ze kterého jste povinni platit rozhlasový nebo televizní poplatek“. 

Pokud spotřebitelé mají otázky ke koncesionářským poplatkům, mohou se obrátit na bezplatnou spotřebitelskou poradnu dTestu, a to elektronicky na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo telefonicky na číslo 299 149 009.

Zdroj: dTest