ČR | Letní tábory se při zachování příznivé epidemiologické situace budou moci uskutečnit od 27. června. Zástupci pořádajících organizací se dohodli s hlavní hygieničkou na podmínkách jejich konání. Maximální počet dětí i pořadatelů jednoho pobytu bude do 300-500 lidí, podle epidemiologické situace, u stanových táborů maximálně 100 lidí.

Foto: ilustrační – Pixabay

Jde vždy o celkový počet jak účastníků, tak organizátorů. Podmínkou účasti bude také aktuální potvrzení od lékaře či přísnější pravidla pro personál v kuchyni. Důležité bude omezit kontakty účastníků tábora s okolím, včetně výletů do míst, kde se koncentruje větší množství osob (města kulturní akce apod.). Pokud by se na táboře potvrdil případ nákazy koronavirem, musel by se tábor ukončit.

„Pokud bude dobrá epidemiologická situace a organizátoři budou dodržovat nastavená pravidla, není důvod, aby tábory neproběhly. Naopak bychom chtěli aktivity dětí v přírodě podpořit a umožnit jim tak v létě seberozvoj a dobrodružství, které tábory přináší. Zvýšený důraz klademe především na dodržování pravidel osobní a provozní hygieny všech účastníků. To znamená pravidelné mytí rukou za použití mýdla a jednorázových ručníků, používání dezinfekce, nošení roušek mimo areál tábora a volnou přírodu a dodržování preventivních pravidel při kašlání, kýchání a rýmě,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Maximální počet účastníků včetně vedoucích a dalšího personálu byl stanoven na 300 osob s možností navýšení na 500 osob od 8. června v případě, že bude přetrvávat pozitivní epidemiologický vývoj. Počet zúčastněných osob v sobě zahrnuje děti, vedoucí, zdravotníky, instruktory, případně personál kuchyně, personál zajišťující úklid apod. U stanových táborů bude maximální počet všech zúčastněných 100. Příměstské tábory nejsou legislativou upraveny, nejedná se o akce pobytové, ale o akce s denní docházkou. „Pořadatelům příměstských táborů bychom doporučovali držet se stejných pravidel jako u klasických letních táborů,“ uvedla hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová. Konání putovních táborů zatím není povoleno. Vzniká zde potenciální nebezpečí případného šíření nákazy, která by se vyskytla v kolektivu dětí nebo naopak lokálně v prostředí, kde by se děti pohybovaly.

„Organizátoři musí zajistit provozní hygienu všech prostor tábora, se zvláštním zřetelem na toalety a umývárny a jejich dostatečné sanitární vybavení. Zvlášť důležitá je tekoucí pitná voda, mýdlo v dávkovači, dle možností jednorázové ručníky a dezinfekce. Důležitá je také sanitace stravovacího provozu a vybavenost personálu v kuchyni ochrannými prostředky včetně pracovního pláště. Pod kontrolou musí být celý řetězec stravování od nákupu bezpečných potravin, použití pitné vody přes dodržení skladovacích podmínek, správné tepelné ošetření až po uchovávání pokrmů při bezpečných teplotách, zajištění provozní čistoty a vysokého stupně osobní hygieny. Z důvodu stávající epidemiologické situace je možná účast dětí na přípravě jídla pouze ve studené části, například jako je loupání brambor,“ popsala podmínky konání táborů hlavní hygienička s tím, že konkrétní hygienické požadavky se odvíjí od typu akce, jestli se koná v pevném objektu, chatkách nebo jde o stanový tábor. Zdůraznila také nutnost celkového úklidu a dezinfikování areálu tábora mezi jednotlivými běhy.

Povinnost nošení roušek účastníků tábora by měli organizátoři upravit dle aktuální epidemiologické situace a samozřejmě podle v té době platných mimořádných opatření. Roušky by se měly na táborech používat pouze při pohybu mimo areál tábora a volnou přírodu. Podle počtu účastníků organizátor vytvoří skupiny (oddíly) dětí, u kterých se omezí vzájemný kontakt, např. na táboře by se neměly pořádat společné akce pro všechny děti a pokud ano, měly by být skupiny dětí v bezpečných odstupech, nejlépe pokud by se jednalo o skupiny dětí ubytovaných ve stejné části tábora. „Podle situace také doporučujeme organizátorům omezit pohyb pouze na oblast areálu tábora nebo volné přírody a vyloučit dopravu hromadnými dopravními prostředky, návštěvu koupališť a bazénů, kulturních památek a akcí, pořádání výletů do měst,“ dodala hlavní hygienička Jarmila Rážová.

„Podmínkou účasti na letním táboře je každý rok potvrzení od lékaře. Letos bude potřeba, aby byl lékařský posudek vystaven aktuální a potvrdil tak způsobilost dítěte na tábor jet i vzhledem k epidemii koronaviru,“ vysvětlila hlavní hygienička a potvrdila, že kromě potvrzení od lékaře musí děti i ostatní účastníci jako jsou vedoucí, personál kuchyně a úklidu či instruktoři doložit potvrzení o bezinfekčnosti. „Potvrzení o bezinfekčnosti dokládá, že účastník nejeví příznaky covid-19 a ve 14 dnech před odjezdem nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy covid-19.“

Z ostatních zásad se nesmí zapomenout na oddělenou a bezpečnou manipulaci s čistým a použitým prádlem a na manipulaci s odpadem, vždy s důrazem na zajištění příslušných hygienických a protiepidemických opatření. Dále je důraz kladen na opakovanou edukaci dětí a personálu před a v průběhu akce.

Zdroj: MZČR