ČR | Nově vzniklý Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství představilo MŠMT ve spolupráci s fakultami připravující učitele a dalšími aktéry v pátek 13. října 2023 na konferenci, která se konala v Národní technické knihovně v Praze. Je to vůbec poprvé, co byl v České republice přijat na celostátní úrovni závazný dokument popisující kompetence začínajících učitelů a učitelek. ČR se tak řadí mezi země OECD, které podobný nástroj pro zvyšování kvality vzdělávání využívají.

Foto: MŠMT

Kompetenční rámec vznikl ve spolupráci MŠMT, mnoha odborníků z fakult připravujících učitele, České školní inspekce, dalších organizací věnujících se přípravě učitelů a také z řad ředitelů škol či z praxe samotných učitelů.

Rámec klade důraz na profesní dovednosti, jako je využívání moderních technologií, formativní hodnocení, vytváření bezpečného prostředí pro učení nebo spolupráce mezi učiteli. Neopomíjí ale ani potřebu do hloubky rozumět vyučovanému oboru a jeho didaktice, dovednost efektivně plánovat hodiny nebo vyučovat tak, aby každý žák a každá žákyně mohli zažívat ve třídě úspěch. Fakulty budou nově připravovat budoucí učitele a učitelky tak, aby dosahovaly tohoto společně popsaného cíle. Budou při tom posilovat spolupráci jak mezi jednotlivými katedrami, které se podílejí na přípravě budoucích učitelů, tak mezi vysokou školou a mateřskými, základními a středními školami. Více spolupracovat budou fakulty vysokých škol i mezi sebou navzájem.

Zdroj: MŠMT