MĚSTO ALBRECHTICE | V neděli 26. března 2023 oslavila v komunitě ve Městě Albrechticích své 100. narozeniny boromejka sestra Aloisie Veselá. 

Foto: Církev.cz

V závěru mše svaté, kterou celebroval apoštolský nuncius Mons. Jude Thaddeus Okolo, předal sestře Aloisii záslužné papežské vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice, udělované kněžím a laikům za zvláštní zásluhy.

Komunita ve Městě Albrechticích: Za označení “Duchovní banka kongregace” se milosrdné sestry žijící v Albrechticích nehněvají. Kolik milosrdenství za celý svůj život darovaly? To nikdo nesečte. Kolik modliteb nám všem každý den věnují? Také nepočítaně.

Budova kláštera v Městě Albrechticích původně patřila třebnickým sestrám Boromejkám a do konce druhé světové války se zde proto historie odvíjela nezávisle na pražském mateřinci. Snad si z tohoto důvodu zaslouží delší zmínku. Roku 1872 přičiněním místního kaplana Alberta Engelbrechta zakoupila Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského z Těšína stavební místo pro stavbu kláštera a dívčí hospodářské a industriální školy. Patrně r. 1878 byla postavena první budova. Zpočátku fungoval jako škola dům č. 28. Sestry se věnovaly kromě vyučování též individuální ambulantní péči potřebným v domácnostech. Ve štítě domu se nacházela socha Panny Marie s nápisem Marienstift – Mariánský ústav. (Socha se dochovala dodnes – nachází se nad hlavním vchodem do budovy).

Politická situace po 1. světové válce si vynutila vznik zvláštní provincie v Československu. V tehdejší době již třebnické sestry měly na území severní Moravy velké množství domů. Jako vhodné místo byly vybrány právě Albrechtice. 15. dubna 1923 se tak budova v Albrechticích stala sídlem nové provincie. K původní budově Marienstiftu postupně přibyly další dvě budovy a později byla postavena i nemocnice.

Po druhé světové válce vyvstala potřeba dům připojit k pražské provincii. Přičiněním Matky Klementy Soukupové klášter nebyl za komunistického režimu zkonfiskován, pouze přešel roku 1960 pod správu Charity. Charitním domovem zůstává toto místo až do dnešních dnů.

Foto: Církev.cz

Foto: Církev.cz

Zdroj: Církev.cz, www.boromejky.cz