ČR | Státní úřad inspekce práce už téměř 10 měsíců dohlíží nad rámec plánovaných kontrol na dodržování pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků, kteří po příchodu na území České republiky nastoupili do zaměstnání.

Foto: ilustrační – Pixabay

Od 22. dubna 2022 je tak zvýšená pozornost soustředěna zejména na potírání jejich nelegálního zaměstnávání, pracovního zneužívání a případného vykořisťování – zejména dodržování právních předpisů při odměňování, dodržování pracovní doby a doby odpočinku, dodržování principů rovného zacházení a zákazu diskriminace a v neposlední řadě i dodržování zákonných požadavků na bezpečnost při práci. Cílem je napomoci řádnému a legálnímu začlenění držitelů dočasné ochrany v rámci tuzemského trhu práce, zajistit jim rovné pracovní podmínky a všechna práva, která zaměstnancům garantují pracovněprávní předpisy v České republice, a neposlední řadě rovněž bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu jejich práce.

Inspektoři práce při těchto kontrolách zkontrolovali pracovní podmínky už více než 5 tisíců držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny. Celkem bylo doposud zahájeno 534 kontrol, z nichž bylo 434 kontrol dokončeno. Z těchto dokončených kontrol jich celkem 330 zjistilo porušení zákonů, bez porušení bylo 104 kontrol.

Nejčastější zjištěná porušení:
umožnění výkonu nelegální práce (celkem u 65 osob – držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny),
přidělování zaměstnanců prostřednictvím agentury práce bez povolení – zastřené zprostředkování zaměstnání (celkem u 467 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny),
neuzavření pracovní smlouvy v písemné formě (celkem u 16 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny),
agenturní zaměstnávání – nedodržení stejných mzdových podmínek dočasně přidělených zaměstnanců jako u srovnatelných zaměstnanců (celkem u 119 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny),
nevyplacení příplatku za práci v sobotu a neděli (u 108 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny),
nevyplacení příplatku za noční práci (u 98 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny),
nevyplacení dosažené mzdy za práci přesčas v plné výši (u 46 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny),
porušení povinnosti v oblasti řádného vedení evidence odpracované doby (u 453 držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny).

Uložené pokuty
Na základě již dokončených kontrol bylo uloženo 44 pokut v celkové výši 5 422 000 Kč, přičemž se jednalo o 12 pokut za nesoučinnost zaměstnavatele při kontrole v souhrnné výši 688 000 Kč a 31 pokut za porušení právních předpisů zjištěných kontrolou v celkové výši 4 734 000 Kč a v jednom případě byl uložen správní trest formou napomenutí.
Za méně závažná porušení právních předpisů bylo současně zaměstnavatelům vydáno 73 příkazů na místě (blokových pokut) v celkové výši 291 000 Kč. Jednalo se zejména o případy, kdy zaměstnavatel nesplnil svou informační a evidenční povinnost při zaměstnávání cizích státních příslušníků nebo chybějící kopie dokladů prokazujících existenci pracovního vztahu na pracovišti zaměstnavatele.

Zdroj: Státní úřad  inspekce práce